Belediye Meclisinin 07.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 55343 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Eyüpsultan İlçesi sınırlarında bulunan 7 kırsal karakterli Akpınar, Ağaçlı, Çiftalan, İhsaniye, Işıklar, Odayeri ve Pirinççi köyleri 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile mahalle statüsüne geçmiştir. Söz konusu mahallelerde değişim ve dönüşüm Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı projelerinin gündeme gelmesi ile de hızla devam etmiş, bu değişim kırsal alanın getirdiği yaşam biçimi, mekansal doku biçimini ve sosyo ekonomik yapıyı dönüştürmeye başlamış, yönetimsel ve idari sorunları da beraberinde getirmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 17.10.2014 tarih ve1508 nolu meclis kararında; ‘köylerin 1/5000 ölçekli planlarının 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları gibi üst ölçekli kararlara göre yeniden bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiği’ belirtilmiş, yine aynı yıl Eyüpsultan Belediyesince İBB’nin kararı doğrultusunda söz konusu mahallelerde imar planları durdurulmuştur.

Müdürlüğümüzce bölge bütüncül olarak ele alınarak çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılından beri yürütülen çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesiyle yere özgü potansiyel ve dinamikler eşliğinde bölgedeki ekonomik refah ve sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir planlama yaklaşımı içindedir. Bu kapsamda, katılımcı ve işbirlikçi bir yöntemle yerel halkın, muhtarların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, özel sektör temsilcilerinin, girişimcilerin, yatırımcıların, marka ve iletişim danışmanlarının, üniversite öğrencilerinin, diğer ilgili paydaşların ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen iki etaplı çalıştay düzenlenmiştir.

Bu çok paydaşlı katılım kolektif bir yol haritası oluşturma sürecine katkılar sağlamıştır. Çalışmalarımızın birer çıktısı olan “Kırsal Alan Değerlendirme Çalıştay Raporu” ve “Strateji ve Yol Haritası” kitap haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Bu süreçte planları revize etmek için 39 kurum görüşü alınmış, arazi çalışmaları ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş, İmar Planına Esas Jeolojik–Jeoteknik Mikrobölgeleme Etüt çalışmaları yenilenmiş, kıyı kenar çizgisinin güncel halihazır haritalara aktarımı yaptırılarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmalarına ilişkin tüm analiz ve sentez çalışmaları tamamlanmıştır.

Tüm bu plan altlık çalışmaları doğrultusunda, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ:

Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesine ilişkin plan paftaları, plan açıklama raporları yazımız ekinde yer almaktadır. Bu kapsamda Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince görüşülmek üzere teklif karar olarak karar alınması, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ise Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması, hususunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre Meclise havalesini arz ederim.”

KARAR :

Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 55343 sayılı yazısının Müdürlüğüne iadesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız