Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2022 tarih ve 72 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 72

Rapor Tarihi : 08.02.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 55345 sayı, 03.02.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.02.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 11.10.2021 tarihli yazı.

İlgi dilekçe ve ekleri ile Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 589 ada, 9 parsele ilişkin, müellifince 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi edilmektedir.

Söz konusu plan değişikliğine ilişkin İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüşleri bulunmaktadır.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ulaşım kararında “…meri 1/1000 ölçekli planda Kazım Karabekir Caddesine cepheli ilk sıra parsellerin T1 Ticaret Fonksiyonunda planlanmış olduğu teklife konu parsel konumundaki arka parsellerin Konut Fonksiyonunda planlanmış olduğu, teklif fonksiyon ve yapılanma şartlarının ulaşım taleplerini arttırarak ulaşım sistemine ilave yük getireceği belirlendiğinden Müdürlüğümüzce bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İSKİ yazısında “… Netice olarak, Eyüpsultan ilçesi, Emniyettepe Mahallesi, 589 ada, 9 parselin Konut Alanı fonksiyonundan Ticaret+Konut Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi yukarıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla ilgili Belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacaktır.” Denilmektedir.

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü yazısında “…Söz konusu 589 ada, 9 parseli de içerisine alan Kurulumuzun 23.07.2020 tarih ve 5235 sayılı kararı ile "...Emniyettepe Mahallesi, 8 ada 9 parsel, 589 ada 7891011 parsel, 593 ada 6 parsel ve 594 ada 1234 parseller ve bir kısım kadastral boşluğa ait iletilen teklif plan tadilatının; 21.12.2017 tarih ve 3069 sayılı Kurulumuz kararı ile "…1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı ve Plan Notlarına uygun hazırlanması halinde Kurulumuzca değerlendirilebileceğine…" dendiğinden söz konusu Kurul kararı gereği 1/5000 ölçekli meri planlara uygun hale getirilmesi gerektiğine, bu kapsamda iletilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 28636 sayılı Yasa açısından uygun olmadığına karar verildi." denilmiş olup öncelikle Kurulumuz…

… kararı gereği 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı ve Plan Notlarına uygun hazırlanarak, Etkileşim Geçiş Sahaları için de geçerli olan Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 11. maddesi ndeki "koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz." Hükmüne istinaden Yönetmeliğin 19. maddesinde tanımlanan ekipte yer alan uzmanların imzası tamamlanmış halde Meclis Kararı ile onaylanarak belediyesi kanalı ile iletilmesi halinde Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebileceği hususunu biglilerinize arz/rica ederim ” denilmektedir.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında “… Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması, planlama alanında yer alan mevcut yapıların zemintemel, temelyapı, ve statik bakımdan incelenip, gerekli görülen teknik müdahalelerin yapılması, "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları" ve "Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler"ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli U.İ.Planı değişikliği konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME: Söz konusu teklif ile 589 ada, 9 parsel sayılı yerin konut alanından, Max Taks:0.65 yapılanmalı “T1” Ticaret+ Konut Alanı’na alınması talep edilmektedir. Plan değişikliği teklif edilen Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 589 ada, 9 parsel sayılı yer 22.09.2011 t.t.’li 1/5000 Ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve EtkileşimGeçiş Alanı Nazım İmar Planı İtirazına İlişkin Plan Değişikliği’nde “T1” Ticaret+Konut Alanı’nda kalmakta olup, 21.06.2012 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı’nda H:9.50 Taks:0.46 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Teklif plan değişikliği incelendiğinde; çekme mesafelerine ilişkin herhangi bir hüküm ve açıklama getirilmediği görülmüştür.

TALEP/SONUÇ: 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 589 ada, 9 parsel sayılı yere müellifince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği teklifine ait plan dosyası yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 589 ada, 9 parsel sayılı yere müellifince hazırlanan plan değişikliği teklifinde söz konusu parselin yapılaşma koşullarına ilişkin çekme mesafelerine ait herhangi bir hüküm getirilmediği görüldüğünden “Çekme mesafeleri meri yönetmeliğe göre belirlenecektir.” plan notu eklenerek tadilen oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2022 tarih ve 72 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız