Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.04.2022 tarih ve 43 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 43

RAPOR TARİHİ : 07.04.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 62724 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “2022 Yılı Eyüpsultan İlçe Geneli Prestij Sokak Düzenlemesi, Asfalt Temini, Nakli ve Kaplama Yapılması Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.' den KDV dahil 41.300.000TL (kırkbirmilyonüçyüzbintürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımızın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 2022 Yılı Eyüpsultan İlçe Geneli Prestij Sokak Düzenlemesi, Asfalt Temini, Nakli ve Kaplama Yapılması Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.' den KDV dahil 41.300.000,00.-TL (Kırkbirmilyonüçyüzbintürklirası) kredi kullanılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.04.2022 tarih ve 43 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız