Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.04.2022 tarih ve 83 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 83

Rapor Tarihi : 05.04.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 63036 sayı, 31.03.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.04.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Eyüpsultan İlçe sınırları içerisindeki imar planlarının; yeni kentsel mekan ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir plan kararlarıyla yeniden değerlendirilmesi güncel konularımızdan olup müdürlüğümüz tarafından planlar, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak değerlendirilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan Revizyonları hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisinde Mimarsinan Mahallesinde yer alan ve Cendere Vadisi olarak tanımlanan plansız bölgede, yüklenici firma tarafından hizmet alımı yoluyla ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Cendere Mevkii Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Cendere Mevkii Uygulama İmar Planı paftaları, açıklama raporları ve kurum

görüşleri yazımız ekinde olup, 1/5000 ölçekli plan teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince görüşülmek üzere teklif karar olarak karar alınması, 1/1000 ölçekli plan teklifinin ise Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Eyüpsultan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Cendere Mevkii’nde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi oyçokluğu ile kabul edilmiş, ayrıca söz konusu alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin İBB Başkanlığına havalesi oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar 05.04.2022 tarih ve 83 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız