Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 14
Rapor Tarihi : 17.09.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/525 sayı 26.08.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.09.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: a) 15.04.2014 tarih ve 525 sayılı dilekçe
b) İBB Başkanlığı, Deprem ve Zemin inceleme Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarih ve 465- 52014 sayılı yazısı
c) İBB Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 09.04.2014 tarih ve 355192-1117 sayılı yazısı
d) İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2014 tarih ve 199362 sayılı yazısı.
e) İBB Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.03.2014 tarih, 1809.59135 sayılı yazısı
f) İBB Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.04.2014 tarih ve 85219562-307.02-
(019-A13)-83570 sayılı yazısı
g) Eyüp Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve S-4052 sayılı yazısı

İlgi (a) dilekçede, “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 125 ada 9 sayılı parsele ilişkin hazırladığımız 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin incelenerek meclise gönderilmesi hususunu…” denilmektedir.
125 ada 9 parsel 19.06.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen de 360 ki/ha konut alanında, 16.07.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında Alternatif Lejand Kentsel Merkez+Ticaret Alanı sınırları içerisinde bir kısmı yapılanması belirtilmeyen Akaryakıt İstasyonu Alanı’nda bir kısmı ise blok yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin bulunduğu adadaki Konut alanına ilişkin “H:15.50” yükseklik değeri 19.03.2012 t.t.’li plan tadilatıyla “H:5 kat” olarak düzenlenmiştir.
İlgi(a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, Göktürk Mahallesi, 125 ada 9 parsel sayılı yerde konut alanındaki blok için H= 5 kat yükseklik önerilmesi ve akaryakıt istasyonuna yapılanma belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1-Tasdik sınırı 251 pafta 125 ada, 9 sayılı parselin sınırıdır ve tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen akaryakıt istasyonu alanı, kısmen de blok yapılanmalı alternatif lejand kentsel merkez+ticaret alanıdır.
2-Akaryakıt istasyonu alanında; maxTAKS=0.30, maxKAKS=0.60, Hmax=2 kat olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
3-Akaryakıt istasyonuna hizmet edecek idari bina ve satış birimleri, blok yapılanmalı alternatif lejand kentsel merkez+ticaret alanında yapılabilir.
4-Uygulama (ruhsat) aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) kararı alınacaktır.
5-11939-12820 sayılı TSE standartına ve İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uyulacaktır.
6-Akaryakıt tankı depo ve pompasının cepheli olduğu yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu ve içmesuyu borularının zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile borular ekseni arasında en az 7 m yapı yaklaşma sınırı bırakılacaktır.
7- Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.
8-Bahsedilmeyen hususlarda mer’i imar planı ve yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” Denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı teklifine ilişkin ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) , ilgi(e), ilgi(e), ilgi(f) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi(b) İBB Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarih ve 465-52014 sayılı görüşünde;
“Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımından uygun görülmektedir.”Denilmektedir.
İlgi(c) İBB Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 09.04.2014 tarih ve 355192-1117 sayılı görüşünde;
“…- İmar Planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
- Meri plan yapılaşma şartlarının aşılmaması,
-‘Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri
tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75 m2’ ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75m2 – 150 m2 arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark
-brüt alanı 150 m2 ve üstü(brüt alan ≥ 150 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.
- ‘Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.’ Plan notunun eklenmesi,
-‘Akaryakıt Bakım İstasyonu’nun trafik üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için girişlerde yavaşlama, çıkışlarda hızlanma ceplerinin oluşturulması,
-Uygulama aşamasında giriş-çıkış hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınması,
-Cephe-derinlik vb. hususlara ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden görüş alınması,
Koşuluyla, ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur” Denilmektedir.
İlgi (d) İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2014 tarih ve 199362 sayılı görüşünde, söz konusu plan sahasına ait altyapı görüşleri 11 madde ile belirtilmiştir.
Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 251 pafta, 125 ada, 9 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifine ilişkin İBB Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden görüş bildirilmesi istenmiş ve ilgi(e) görüş alınmıştır….
16.04.2014 tarih ve T:3283464 sayılı dilekçe ile de; İlgi(e) kurum görüşünde plan tadilatı teklifinin “Akaryakıt İstasyonu alanı ile Kentsel Merkez+ticaret alanı farklı fonksiyonlar olup, ifraz edilerek uygulaması yapılması” gerekçesi ile uygun bulunmayan kısımlarının meri imar yönetmeliğinin 16. Maddesinin 58. Fıkrası gereği uygulama yapmak için ifraz zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek tekrar değerlendirilmesi istenilmiştir. İlgi (f) İBB Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.04.2014 tarih ve 85219562-307.02-(019-A13)-83570 sayılı görüşünde;
“Meri imar yönetmeliğinin, ‘Uygulama imar planında birden fazla kat adedi veya bina yüksekliği veya yapı yoğunluğu yada yapı nizamı yahut da kullanma kararı verilen imar parselleri ile bu durumdaki yapı adalarında, parselin veya adanın farklı yapılaşma ve kullanım kararına haiz alanlarının sınırlarını belirleyen hattır. Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve tevhid zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhid talepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleşir’ şeklindeki 16. Maddesinin 58. Fıkrasına göre farklı kullanım kararı verilen bir parselde ifraz zorunluluğu bulunmamakla birlikte talep durumunda ifraz yapılabileceğinden, ifraz konusunun İlçe Belediye Başkanlığınca değerlendirilmesi, teklifle aralarında kademe hattı bulunan ‘Akaryakıt İstasyonu Alanı’ ve ‘Kentsel Merkez+Ticaret Alanı’ olan iki ayrı fonksiyondan ‘Akaryakıt İstasyonu Alanı’na ait birimin, diğer fonksiyon olan ‘Kentsel Merkez+Ticaret Alanı’nda yapılması öngörüldüğünden ‘akaryakıt istasyonuna hizmet edecek idari bina blok yapılanmalı alternatif lejant kentsel merkez+ticaret alanında yapılabilir’ şeklindeki plan notunun imar mevzuatı açısından bir kez de ilgili imar ve planlama birimlerince değerlendirilmesi, diğer hususlarda ise İlgi (b) yazımızdaki görüşümüz doğrultusunda gereğini…”denilmektedir.
İlgi (f) yazıda atıf yapılan ilgi(e) İBB Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.03.2014 tarih ve TN:312513 sayılı görüşünde yukarıda belirtilen hususlara ek olarak;
“…Meri 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu alanında kalan teklif ile de akaryakıt istasyonu alanı olarak korunan alanın Müdürlüğü’müzce uygulanmakta olan kriterlere göre terkler yapıldıktan sonra min 40 m cephe, min 25 m derinlik, min 1400 m2 parsel alanı şartının sağlandığı…” ve “ …akaryakıt istasyonu alnının hemen bitişiğinde de topluma açık kullanım alanı teklif edildiğinden 11939-12820 sayılı TSE Standartları ve İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatının dikkate alınması…” Denilmektedir.
İlgi(f) yazıda “…‘akaryakıt istasyonuna hizmet edecek idari bina blok yapılanmalı alternatif lejant kentsel merkez+ticaret alanında yapılabilir’ şeklindeki plan notunun imar mevzuatı açısından bir kez de ilgili imar ve planlama birimlerince değerlendirilmesi…”denilmekte olduğundan tarafımızca Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden görüş talep edilmiş olup İlgi (g) Eyüp Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve S-4052 sayılı görüşünde;
“…125 ada, 9 parsele önerilen plan tadilat notu Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre incelenmiş olup, söz konusu parselde ifraz yapılmamak şartı ile ilgili kurumlarca onaylanacak projeye göre uygulama yapılması…” Denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b) (c),(d), (e), (f), (g) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu teklif oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 14 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.