Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 13.10.2014 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 19
Rapor Tarihi : 13.10.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-2014/974 sayı, 27.08.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.09.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 23.05.2014 tarih, 713 sayılı dilekçe ve ekleri
b) İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih, TN:414221/4180-87534 sayılı yazısı
c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarih, 503969-Bno:1573 sayılı yazısı
d) İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 25.04.2014 tarih, 622-82988 sayılı yazısı
e) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2014 tarih, 248060 sayılı yazısı
f) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.05.2014 tarih, 440017-Bno:1377 sayılı yazısı
g) 06.08.2014 tarih ve 974 sayılı dilekçe.
h) 30.05.2014 tarih ve 713 sayılı sevk yazımız.
i) 07.07.2014 tarih ve 2014/78 sayılı Eyüp Belediye meclis kararı.
İlgi (a) dilekçe ve eki plan paftaları ile müellifince Eyüp Karadolap Mahallesi 695 ada, 2 ve 3 parsel sayılı yerlere plan tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu teklif ilgi (h) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiş, ilgi (i) meclis kararı ile uygun görülmemiştir, müellifince ilgi (g) dilekçe ile teklifin yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu parseller 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 (500 kişi/ha) konut alanında, 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda Taks=0.39 H=6.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Müellifince hazırlanan plan tadilatı teklifi incelendiğinde; 695 ada 2-3 parsellerin yüklekliğinin H=6.50 m.den H=12.50 m.’ye alındığı görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1. Plan değişikliği onama sınırı Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, 695 ada 2 ve 3 parselleri kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan H=12.50, Taks=0.39 yapılanma koşullarında konut alanıdır.
3. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan 08.02.2001 tarihli Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Alibeyköy Bölgesine ait Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda “II-B Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” lejantında kalmaktadır.
4. Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-Brüt alanı 75 m²’ye kadar (Brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-Brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark
-Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır.
5. İlgili Kurum görüşlerine uyulacaktır.
6. Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı şartları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) İBB Kamulaştırma Müdürlüğü görüşünde ‘….taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen kararına rastlanmamıştır.” denilmektedir.
İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün ulaşım kararı bölümünde; “… sözkonusu parsellerin Taks=0.39, H=12.50 yapılanma şartlarında Konut Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli değişiklik teklifi, teklif parselin meri 1/5000 ölçekli planda K3 (500 kişi/ha) Konut Alanında kaldığı ve K3 Alanında kalan komşu parsellerin Taks=0,39 H=12,50 yapılanma koşullarında planlandığı belirlendiğinden
Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
- Brüt alanı 75 m²’ye kadar (Brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
- Brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark
- Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi,
07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (EK) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,
şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’ denilmektedir.
İlgi (e) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde; “…Bahse konu teklif plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir…. Söz konusu parsel içerisinde yapılacak herhangi bir plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
Müdürlüğümüzce teklife ilişkin dosyasında yapılan incelemede; teklifin ilk etapta, söz konusu parsellerin Taks=0.39 H=6.50 yapılanmalı konut alanından, Taks=0.46 H=12.50 yapılanmalı konut alanına alınmasına ilişkin olduğu ve kurum görüşlerinin bu doğrultuda alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin alınan İlgi (f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; “…Eyüp İlçesi Karadolap Mahallesi 695 ada 2 ve 3 parsellerin Taks=0.46 H=6.50 yapılanma şartlarında konut alanından Taks=0.46 H=12.50 yapılanma şartlarında konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli değişiklik teklifi, meri planda yakın çevresindeki konut alanlarına verilen yapılanma şartlarına göre yoğunluk artırıcı nitelikte olduğu ve ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denildiğinden, teklif içeriği söz konusu parsellerin Taks=0.39 H=6.50 yapılanmalı konut alanından, Taks=0.39 H=12.50 yapılanmalı konut alanına alınması olarak değiştirildiği ve bu doğrultuda yeniden İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden görüş alındığı görülmektedir. Ayrıca; Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifinde İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde yer alan şartların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki yapılanma değerleri de 1/5000 ölçekli nazım imar planında verilen yoğunluk değerlerine göre hesaplanmaktadır. 695 ada 2 ve 3 parseller 1/5000 nazım imar planında 500 kişi/ha yoğunluklu konut alanında kalmakta olup, aynı 1/5000 konut adasında bulunan parsellere 1/1000 ölçekli planda H=12.50, Taks=0,39 yapılanma hakkı verildiği tespit edilmiştir. Ancak; söz konusu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli 500 kişi/ha. konut adasından gelen toplam inşaat alanı ile 1/1000 ölçekli planda verilen toplam inşaat alanının uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Eyüp Karadolap Mahallesi 695 ada, 2 ve 3 parsel sayılı yerlere ait plan tadilatı teklifi ve eki paftalar ve ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 13.10.2014 tarih ve 19 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.