Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 16
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 7525 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 7525 sayılı yazısı.
Eyüp İlçesi Çiftalan Köyünde 6831 Sayılı Orman Yasasının 9.maddesi (Ek fıkra 18.11.2013 tarihli 4999 sayılı Kanun 4.maddesine göre) Orman Kadastro Komisyonlarınca orman tahdidi veya Kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında tespit edilen aplikasyon-ölçü-çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi ve tapuya tescillerinin sağlanması bakımından kadastro ekibinde görev almak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ilgi ile istenilmiştir.
Bu nedenle ekli listede belirtilen kişilerin konu edilen Çiftalan Köyü 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Çiftalan Köyünde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 16 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.