Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife+Sağlık+Çevre Ortak Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE+SAĞLIK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 3367 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu: her türlü vergi, harç ve tarife miktarlarının nasıl tespit edileceği, mükelleflerin kimler olduğunu, vergi matrahını, muafiyet ve istisnaları ve tahakkukun nasıl yapılacağı hususlarını açık şekilde düzenlenmiştir.
Tarifeleri 4 grupta müteala etmek mümkün olup,
GRUP 1- 2464 sayılı yasada miktarları kesin olarak belirlenenler,
GRUP 2- 2464 sayılı kanunun 96.maddesinin (A) bendinde en az ve en çok miktarları kanunda belirtilen ve belediye grupları itibarıyla maktu tarifeleri Bakanlar Kurulunca belirlenen vergiler,
GRUP 3- 2464 sayılı kanun 96.maddesinin (B) bendine göre yasada en az ve en çok miktarları belirlenen, fakat gösterilen bu sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla belediye meclislerince belirlenen tarifeler,
GRUP 4- Belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetler mukabil alınacak ücret tarifeleri şeklinde açıklanmıştır.
Bu sebeple;
GRUP 1- Haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı vergisi, yangın sigorta vergisi, tellallık harcı, harcamalara katılma payı 2464 sayılı kanunda belirtilen tarifelerin uygulanacağı,
GRUP 2-

- Hayvan kesimi ve muayene denetleme harcı
- Ölçü ve tartı aletleri harcı
- Kayıt suret harcı
- İmar harcı
- Muayene ruhsat ve rapor harcı
- Sağlık belgesi harcı
- Bina inşaat harcı
- Çevre temizlik vergisi
GRUP 3- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi ile bu konudaki vergi ve harçların maktu tarifelerinin tespiti Bakanlar Kurulu ile Belediye Meclisine verilmiştir.
Aynı maddenin (B) bendinde “ Vergi Harçların maktu tarifeleri bu konuda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutularak Belediye Meclisince tespit olunur.
Bu hükme göre;
İlan Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi (Maktu tarifeye tabi yerler)
İşgal Harcı
Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı
İşyeri açma izin harcı
Tarifeleri Belediye Meclisince tayin ve tespit edilmektedir.
GRUP 4 – Bu gruptaki tarifeler ilgililerin, vatandaşların isteğe bağlı olarak yapılan hizmetler için düzenlenmiştir. Belediyelerce ifa edilecek her türlü hizmet için tahakkuk ettirilebilir. Belediyelerce ifa edilmeden ücret alınamaz, çünkü ücretin alınabilmesi için hizmetin yerine getirilmesi şart olup, bu hizmetlerle ilgili müdürlüklerin 2015 yılına ait tarife teklifleri ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ayrıca 5281 Sayılı Kanun hükümlerine göre günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak belediyemiz müdürlüklerince hazırlanan tarifeler yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2015 yılı tarife teklifleri Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Tarife+Sağlık+Çevre Ortak Komisyon Raporunun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.