Belediye Meclisinin 23.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 05
RAPOR TARİHİ : 22.10.2014
İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 11 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesi “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Düzenleme doğrultusunda 2015-2019 dönemine ilişkin Stratejik Planın görüşülerek karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2015-2019 dönemine ilişkin Stratejik Planı aşağıdaki düzeltmeler yapılarak komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Değişiklik Açıklaması Stratejik Plan
Sayfa No
Performans Programı
Sayfa No
“Başkanı’ın Sunumu” olarak revize edildi. 7 4
İlçe yüzölçümü tablosu “Türlerine ve Büyüklüklerine Göre Eyüp İlçesi’nde Mevcut Arazi Türleri” düzenlendi. 42
Zayıf Yönler kısmında 7. Madde kaldırılıp Tehditler kısmında 1.Madde olarak revize edildi. 66, 67
İkinci paragrafın sonunda “ bu noktada dikkat çekici olan.. “ ile başlayan cümle silindi. 2.paragrafın sonunda Eyüp Belediyesi olan kısma düzeltme yapılmıştır. 144, 153
“Kent temizlik faaliyetleri” giderleri temizlik ihalesi giderlerinin tamamını kapsayacak şekilde rakamlar revize edildi.
Tablo 1. Bütçeyle Stratejik Plan Faaliyet Giderleri İlişkisi
Şekil 1. Beş Yıllık Tahmini Bütçe Dağılımı
Tablo 2. Beş Yıllık Tahmini Gelir – Gider Bütçesi ve Stratejik Plan Faaliyet Giderleri Tablosu
Şekil 2. Beş Yıllık Tahmini Gelir, Gider Bütçeleri ve Stratejik Plan Faaliyet Giderleri İlişkisi
95,121, 123,124 46
Toplam 5 yıllık gider rakamları değiştiğinden yeni değerleri düzeltildi. 119
Yazı işleri ve Mali hizmetler müd. Bütçe rakamlarındaki 50.000 TL değişime istinaden tablo rakamları revize edildi.
Tablo 3. Müdürlüklere Göre Beş Yıllık Tahmini Gider Bütçesi
Şekil 3. 2015 Mali Yılı Bütçesinde Stratejik Faaliyetlerin Toplam Payı
Şekil 4. Müdürlük Bazında Gelecek Beş Yıllık Gider Bütçesinin Yüzdesel Dağılımı
Şekil 5. Müdürlük Bazında Beş Yıllık Bütçe Dağılımı
122 72
Stratejik plan gereği 2015 yılı faaliyet maliyetleri toplamı 66
Mali hizmetler Müd ile Yazı işleri müd. Kalemleri arasındaki ödemeden dolayı Yedek ödenek ve sermaye giderleri değişmiştir.
Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı
84
Mali hizmetler, Yazı İşleri Müd ve Temizlik işleri müd. Bütçelerindeki revizyonlar kaynaklı tablo ve grafik rakamları güncellendi 77, 79, 80, 81, 84, 85


Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.