Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 109 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (a) Fıkrasında Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Ve aynı kanunun 75.Maddesi; Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahalli İdareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. Olarak kanunun 75.Maddesi tanımlanmıştır.
Belediye Kanununun 14. Maddesi (a) bendine ve 75. Maddesinin ilgili fıkraları gereği Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara kapsamında EYÜP Spor Kulübüne hemşerilik bilincinin gelişmesi, taraftarının çoğalması, Kulübün tanıtımın yapılabilmesi, birliktelik ruhu oluşturabilmesi, kulübün popülerliğinin arttırılabilmesi ve diğer maddi ve manevi katkıların sağlanabilmesi maksadı ile imkânlar ölçüsünde yer tahsis edilmesi ve “Tügva” Türkiye Gençlik Vakfı’na Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu kurup işletebilmesi maksadı ile ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi için yazımızın;
Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; EYÜP Spor Kulübüne hemşerilik bilincinin gelişmesi, taraftarının çoğalması, Kulübün tanıtımın yapılabilmesi, birliktelik ruhu oluşturabilmesi, kulübün popülerliğinin arttırılabilmesi ve diğer maddi ve manevi katkıların sağlanabilmesi maksadı ile imkânlar ölçüsünde yer tahsis edilmesi ve 5393 sayılı Yasanın 75.maddesinin b ve c bentleri ve 14. ve 15. maddeleri kapsamında ilçemiz sınırlarında kurulacak olan kamu yararına çalışan ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan “Tügva” Türkiye Gençlik Vakfı’na Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu kurup işletebilmesi maksadı ile Belediye Başkanının belirleyeceği ölçüde ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonun 17.10.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.