Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 14
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Hukuk İşleri Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 969 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısında;
“İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.09.2014 tarih ve 3191 sayılı yazısı
İcra İflas Kanunun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczinin mümkün olmadığı;
5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddenin son fıkrasında ise; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği” emredici olarak düzenlenmiştir.
İlgili kanunlara istinaden;
Belediyemizin Ek 1’deki listede belirtilen bankalardaki 18 adet hesabın her biri için ayrı ayrı kamuya tahsis kararı alınması,
Ek 2’deki listede belirtilen toplam 44 adet araç ve 13 adet iş makinesi hakkında kamuya tahsis kararı alınması,
Ek 3’deki listede 6 madde halinde sayılan gayrimenkuller hakkında kamuya tahsis kararı alınması,
Ayrıca Belediyemizin kira ve ecrimisil gelirlerinin 5393 sayılı yasanın 14/a-b bentlerinde sayılan sağlık, sosyal hizmet ve yardım, kültür ve sanat, eğitim, gençlik ve spor gibi kamu hizmetleri amacına tahsis kararı alınması,
Yukarıda belirtildiği üzere;
Belediyemize ait ekli listede belirtilen ve belediyemiz emvaline kaydedilen menkul ve gayrimenkuller ile banka hesaplarının ve kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18/e ve p bentleri gereğince; karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; belediyemize müdürlük teklifine ekli listede belirtilen ve belediyemiz emvaline kaydedilen menkul ve gayrimenkuller ile banka hesaplarının ve kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 14 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.