Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 15 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 15
Rapor Tarihi : 17.09.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/759 sayı 27.08.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.09.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte; “
a) Eyüp Belediye Meclisi’nin 24.10.2013 tarih, Mec: 2013/228 sayılı kararı ve eki önerge
b) 02.12.2013 tarih, 1345 sayılı yazımız
c) Eyüp Belediye Meclisi’nin 09.01.2014 tarih, Mec: 2013/268 sayılı kararı
d) 04.02.2014 tarih, 2014/S-173 sayılı yazımız
e) 30.05.2014 tarih, 2014-5710-4118-107583 sayılı İBBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 gün, 541 sayılı Kararı
İlgi a) Meclis Kararı eki önergede “…Alibeyköy Uygulama İmar Planında tevhide ilişkin konu olan plan notunda “yapı adasının tamamının tevhid edilmesi sonucu oluşan parsellerin 500 ile 750 m2 arasında olması halinde yeni oluşacak parselin inşaat alanı parsellerin tevhid edilmeden önceki inşaat alanlarının toplamının %10 artırılması ile bulunur” denilmektedir. İlgili paragraftaki “yapı adasının tamamının” ibaresinin kaldırılarak uygulanması” denilmekte olup, söz konusu önerge İlgi a) Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.
Söz konusu önergeye ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları hazırlanarak İlgi b) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, konu İlgi c) Eyüp Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.
İlgi a) ve c) Meclis Kararları incelenmek ve onanmak üzere İlgi d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sevk edilmiş olup, İlgi e) yazı eki Meclis Kararı ile “Yeniden değerlendirilmesi için ilçesine iadesi uygun görülmüştür” şeklinde karara bağlanmıştır.
İlgi a) Meclis Kararı ve eki önerge doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı paftaları yazımız ekinde olup, konunun tekrar incelenmek üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; önerge gereği hazırlanan Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 15 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.