Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+İmar Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 19

Rapor Tarihi : 11.05.2022

Konu : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 67579 sayı, 29.04.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

09.05.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 22/2/2018 TARİH VE 30340 SAYILI RESMİ GAZETE’de yayımlanarak yürürlüğe giren OTOPARK YÖNETMELİĞİ’nin BEŞİNCİ BÖLÜM / Çeşitli ve Son Hükümler başlığı altında;

“İmar planları GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Belediye veya valilikler, imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmenin projeksiyon nüfusunun otopark ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini en geç iki yıl içinde yaparlar. Planların yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde bu planı tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayarak bu süre içerisinde uygularlar.”

İdarelerce belirlenecek usul ve esaslar başlığı altında;

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, idareler bu Yönetmelik ile kendilerine tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasları belirlerler.”denilmektedir.

Otopark Yönetmeliği’ne uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında Bölge Otoparklarının hazırlanacak plan değişiklikleri ile düzenlenebilmesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları’nın bütünlüğünü bozacağından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil edecektir. İmar planlarında Otopark Yönetmeliği’nin öngördüğü ‘Bölge Otopark’ larının düzenlenmesi, her plan bölgesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın bütüncül olarak ele alınmasını ve ilgili kurumlardan görüş alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılmasını da gerekli kılmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları’nın hazırlanması Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluğunda olup Otopark Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli Planlar revize edilerek Bölge Otoparkları belirlenmemiştir.

TALEP/SONUÇ: Yukarıda bahsi geçen gerekçelerle; uygulamada ortaya çıkan sorunların kaldırılması amacıyla; “22/2/2018 TARİH VE 30340 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanamayan parsellerde; otopark bedelinin %40’ının yapı ruhsatı öncesinde tahsil edilmesi, kalan %60’lık bölümün bölge otoparklarının belirlenmesinin ardından tahsil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konularak yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin yürütülerek sonuçlandırılması” hususunda karar alınmasının uygun görülmesi halinde 5216 sayılı kanun ve Otopark Yönetmeliği gereği Meclis’e havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; 5216 sayılı kanun ve Otopark Yönetmeliği gereği 22.02.2018 tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanamayan parsellerde; otopark bedelinin %40’ının yapı ruhsatı öncesinde tahsil edilmesi, kalan %60’lık bölümün bölge otoparklarının belirlenmesinin ardından tahsil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konularak yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin yürütülerek sonuçlandırılması oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+İmar Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız