Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 27 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 27

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 67171 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ayni Sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları başlıklı 342.maddesi (1) "Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. (2) 128 inci madde hükmü saklıdır." yine aynı kanunun Değer biçme başlıklı 343. maddesi "(1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342. maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular (…)(1) ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir." denilmektedir.

Bu nedenle Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’nin ilgi tarih sayılı yazı ile iletmiş olduğu talebin incelenmesi sonucunda, uygun görülen, Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mahallesi 498 ada 2 parsel 283,04 m2 yüz ölçüm sayılı taşınmazın 9446/240000 (11,14 m2) hissesi Maliye Hazinesine, 115277/120000 (271,90 m2) hissesi Belediyemize aittir. Söz konusu yerin Ayni Sermaye Artırımı talebi nedeniyle Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’ ne Belediyemize ait hissenin devredilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’nin ilgi tarih sayılı yazı ile iletmiş olduğu talebin incelenmesi sonucunda, uygun görülen, Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mahallesi 498 ada 2 parsel 283,04 m2 yüz ölçüm sayılı taşınmazın 9446/240000 (11,14 m2) hissesi Maliye Hazinesine, 115277/120000 (271,90 m2) hissesi Belediyemize aittir. Söz konusu yerin Ayni Sermaye Artırımı talebi nedeniyle Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’ ne Belediyemize ait hissenin devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 27 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız