Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar+Kültür ve Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR+KÜLTÜR VE TURİZM+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 02

Rapor Tarihi : 11.05.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67277 sayı, 28.04.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

09.05.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi yazıda “…Kurulumuzun 10.11.2017 tarih ve 2981 sayılı kararı ile 992 ada, 17 parseldeki Kırkçeşme İsale Hattına ait kalıntı rölövesinin uygun bulunduğuna, isale hattının imar planlarına işlenmesinden sonra imar durumunun değerlendirilmesine karar verilmiş olup söz konusu hattın parselin güneyinden geçmesine rağmen planlarda halen parselin kuzeyinden geçtiği, planlara işlenmediği görülmüş olup ivedilikle planlara işlenmesi gerektiği,..” denilmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2018 tasdik tarihli İnşaat İstikamet Rölövesi doğrultusunda 992 ada 17 parselden geçen Kırkçeşme Su Yolu Galeri Hattı 22.07.2011 onaylı imar planına işlenmiştir.

Söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilgi b), c), ç), d) ve e) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yazısında "...Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları” ve “Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk değerlendirmeleri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü yazısında "...İlgi yazınıza konu olan tescil harici alanın yer aldığı bölgede Müdürlüğümüzce yürütülen plan, plan değişikliği çalışması veya teklifi ile kentsel dönüşüm çalışması bulunmamakta olup, bilgilerinize rica ederim." denilmektedir.

İlgi ç) İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü yazısında "...Söz konusu parselde yapılan incelemeler sonucunda açığa çıkarılan Tarihi Kırkçeşme İsale Hattının; 17 parselin güneyinden geçmesine rağmen meri planda parselin kuzeyinden geçecek şekilde işlendiği görüldüğünden, onaylı 1/1000 ölçekli meri plana, onaylı rölövesi dikkate alınarak tam ve ölçekli bir şekilde işlenmesi ve belediyesince onaylanarak iletilmesi gerektiği hususu..." denilmektedir.

İlgi d) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "...Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Kırkçeşme Suyolları İsale Hattı'nın Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesi koşuluyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacak olup, mezkûr alana ve çevresine ait mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı gösterir veriler yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftadaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi e) İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yazısında "...İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafınca “…Kurulumuzun 10.11.2017 tarih ve 2981 sayılı kararı ile 992 ada, 17 parseldeki Kırkçeşme İsale Hattına ait kalıntı rölövesinin uygun bulunduğuna, isale hattının imar planlarına işlenmesinden sonra imar durumunun değerlendirilmesine karar verilmiş olup söz konusu hattın parselin güneyinden geçmesine rağmen planlarda halen parselin kuzeyinden geçtiği, planlara işlenmediği görülmüş olup ivedilikle planlara işlenmesi gerektiği,..” denildiği, 26.10.2018 tasdik tarihli İnşaat İstikamet Rölövesi doğrultusunda 992 ada 17 parselden geçen Kırkçeşme Su Yolu Galeri Hattı 22.07.2011 onaylı imar planına işlenmiş olduğu belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi;“

Gerekli terklerin bedelsiz yapılması.” plan notu eklenmesi,

“Otopark ihtiyacı, yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda karşılanacaktır.” plan notu eklenmesi, koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Düğmeciler Mahallesi 992 Ada 17 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğinin incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 992 Ada 17 Parsele İlişkin Plan Değişikliği oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar+Kültür ve Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız