Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 25 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 25

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve 66825 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2021 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1-GELİR KESİN HESABI

AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Borç Ödeme 15.000.000,00

2.GİDER HESABI

Eyüp Belediyesi 2021 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir

3.Eyüp Belediyesinin 31.12.2021 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 171.429.355,31 TL olduğu,

4.Eyüp Belediyesinin 31.12.2021 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 317.288.417,24 TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 543.169.196,16 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %79,53 ve Gider hesaplarının ise 628.702.200,77 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %89,67 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yoktur.

7.2021 Yılında devreden tahakkuk artığının 137.734.102,42 TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 25 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız