Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 33 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 33

RAPOR TARİHİ: 06.04.2021

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 7363 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 27.03.2020 Tarih ve 35572 Sayılı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı.

b) 11.05.2020 Tarih ve 337119 Sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Müdürlüğü Yazısı.

c) 03.06.2020 Tarih ve 46525 Sayılı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı.

ç) 18.09.2020 Tarih ve 13618 Sayılı Yazımız.

d) 20.10.2020 Tarih ve 93817 Sayılı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı.

e) 25.01.2021 Tarih ve 137843 Sayılı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı.

f) 28.01.2021 Tarih ve 2344 Sayılı Yazımız.

g) 01.03.2021 Tarih ve 324933 Sayılı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ilgi (a) yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan Cezrikasım mahallesi 65 ada 67 parseldeki tescilli yapının müze olarak düzenlenmek üzere Belediyemizin vergi borcuna mahsuben satın alınarak idarelerine tahsis edilmesi talebi Başkanlığımıza iletilmiştir.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgi (b) yazısı ile müze yapılması planlanan Belediyemize ait 65 ada 67 parsele ilaveten bitişiğinde yine mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan 65 ada 24 parselde yer alan taşınmaza da müze yapılmak üzere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, her iki taşınmazın da idarelerine tahsis edilmesi istenmiştir.

Bunun üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ilgi (c) yazısı ile Cezrikasım mahallesi 65 ada 24 parsel sayılı 834,58 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte 14.045.448,00TL (Ondörtmilyon Kırkbeşbin Dörtyüzkırksekiz Türk Lirası); 65 ada, 67 parsel 3.780,89 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar için toplam 77.863.270,50 TL (YetmişyedimilyonSekizyüzaltmışüçbinİkiyüzyetmiş TürkLirası Elli Kuruş) toplamda 91.908.718,50 TL (DoksanbirmilyonDokuzyüzsekizbinYediyüzonsekiz Türk Lirası Elli Kuruş) kıymet takdir edildiği bildirilmiş olup, söz konusu bedelin 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi kapsamında yapılacak Belediyemizin ve Belediyemize bağlı şirketlerin vergi borçlarına mahsup işlemine esas olacağı belirtilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'müzün ilgi (ç) yazısı ile 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi hükmüne istinaden mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bahsi geçen taşınmazlar ile ilgili Belediyemizin ve şirketlerinin vadesi geçmiş vergi borçlarının mahsubu ve kalan miktarı karşılayacak nitelikte Belediyemiz adına taşınmaz devri talep edilmiş olup bu husus İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi (d) yazısı ile uygun görülmüştür.

Bunun üzerine Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Kemerburgaz Mahallesi 330 ada 38 parsel, 231 parsel, 449 parsel ve 718 parsel ile Ağaçlı Mahallesi 109 ada 4 parsel sayılı taşınmazların değerlemesi istenmiştir.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi (e) yazısında mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait yukarıda zikredilen 5 adet taşınmaz hazırlanan değerleme raporunda toplam 73.265.535,00.-TL (YetmişüçmilyonİkiyüzaltmışbeşbinBeşyüzotuzbeş Türk Lirası) bedel belirlenmiştir.

Son olarak; İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi (g) yazısında Belediyemize ait Cezrikasım mahallesi 65 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 14.938.042,50 TL bedelli 809,65 m2'lik kısmının 6183 sayılı kanunun Geçici 8. maddesine göre Belediyemizin ve bağlı şirketlerinin vergi borçlarına mahsuben satın alınabileceği, 65 ada 67 parselin kalan 2.971,24 m2'lik hissesinin 8.105.850,00 TL muhdesat bedeli dahil 62.925.228,00 TL ve 834,58 m2 yüzölçümlü 65 ada 24 parselin 1.026.000,00 TL muhdesat bedeli dahil 14.045.448,00 TL olmak üzere toplam 76.970.676,00 TL bedel üzerinden, yukarıda belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait toplam 18.044,36 m2 yüzölçümlü ve 73.265.535,00 TL bedelli 5 adet taşınmaz ile trampa yapılabileceği, trampaya konu taşınmazlar arasında oluşan 3.705.141,00 TL bedel farkının daha sonra Maliye Hazinesi'ne ait uygun taşınmazların Belediyemize devredilmesi suretiyle giderilebileceği bildirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Cezrikasım mahallesi 65 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 809,65 m2'lik kısmının 14.938.042,50 TL (Ondörtmilyon Dokuzyüzotuzsekizbin Kırkiki Türk Lirası Elli Kuruş) bedel üzerinden Belediyemizin ve bağlı şirketleri ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hizm. İnş. Gıda San. Paz. A.Ş. ve ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş.'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devredilmesi; 65 ada 67 parselin kalan 2.971,24 m2'lik hissesinin 62.925.228,00 TL, 834,58 m2 yüzölçümlü Cezrikasım mahallesi 65 ada 24 parsel sayılı taşınmazın tam hissesinin 14.045.448,00 TL olmak üzere toplam 76.970.676,00 TL bedel üzerinden mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait toplam 73.265.535,00 TL değerindeki Kemerburgaz Mahallesi 330 ada 38 parsel, 231 parsel, 449 parsel, 718 parsel ve Ağaçlı Mahallesi 109 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar ile trampa edilmesi, trampaya konu Maliye Hazinesi…

… taşınmazları ile Belediyemiz taşınmazları arasında oluşan bedel farkından kaynaklanan 3.705.141,00 TL Belediyemiz alacağına karşılık daha sonra uygun Maliye Hazinesi taşınmazlarının devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan Belediye Meclisi’nin 08.11.2016 tarih ve 2016/165 sayılı kararı ile İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi 65 ada 67 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin alınan taşınmazın İlim Yayma Cemiyetine tahsisine dair meclis kararının kaldırılması, söz konusu taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmasına ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Cezrikasım mahallesi 65 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 809,65 m2'lik kısmının 14.938.042,50 TL (Ondörtmilyondokuzyüzotuzsekizbin-kırkikitürklirasıellikuruş) bedel üzerinden Belediyemizin ve bağlı şirketleri ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hizm. İnş. Gıda San. Paz. A.Ş. ve ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş.'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devredilmesi; 65 ada 67 parselin kalan 2.971,24 m2'lik hissesinin 62.925.228,00 TL, 834,58 m2 yüzölçümlü Cezrikasım mahallesi 65 ada 24 parsel sayılı taşınmazın tam hissesinin 14.045.448,00 TL olmak üzere toplam 76.970.676,00 TL bedel üzerinden mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait toplam 73.265.535,00 TL değerindeki Kemerburgaz Mahallesi 330 ada 38 parsel, 231 parsel, 449 parsel, 718 parsel ve Ağaçlı Mahallesi 109 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar ile trampa edilmesi, trampaya konu Maliye Hazinesi taşınmazları ile Belediyemiz taşınmazları arasında oluşan bedel farkından kaynaklanan 3.705.141,00 TL Belediyemiz alacağına karşılık daha sonra uygun Maliye Hazinesi taşınmazlarının devralınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 33 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.