Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 39 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 39

Rapor Tarihi : 06.04.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12036 sayı, 01.04.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.04.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 10.02.2021 tarihli ve 678296610204479 sayılı yazı.

b) 01.03.2021 tarihli ve 20210106790 sayılı yazı.

c) 03.03.2021 tarihli ve 28438604 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisindeki meri imar planlarının iyileştirilmesi amacıyla tarafımızca analiz çalışmaları yapılmakta olup, gerekli görülen yerlerde plan revizyonları yapılmaktadır.

Çırçır mahallesi 122 ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 parsellerin bir kısmı ve bir kısım tescil harici alan üzerinde işgallerin olduğu görülmüştür. İşgalli binaların “17.04.2012 t.t.'li 1/1000 ölçekli Akşemsettin Mah 35 Ada 1, 11 Parseller 113 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102 Parseller Ve 122 Ada 333 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planında" kalması ve işgaller bulunması durumunda 122 ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 parsellere yapı ruhsatı verilemeyeceği görülmektedir. Ancak, 122 ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 parsellerin bir kısmı ve bir kısım tescil harici alan üzerinde bulunan işgallerin olduğu alanların yeşil alan olarak planlanması ile bu parseller yeşil alanları terk ederek yapı ruhsatı alabileceklerdir.

Söz konusu bölgedeki sorunun ortadan kaldırılması amacıyla, ilgi a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, Çırçır Mahallesi 122 Ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan plan değişikliğinde söz konusu parsellerin işgal bulunan kısımları park alanına alınmıştır.

Söz konusu plan değişikliğine ilişkin İSKİ, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğüne görüş 13.02.2021 tarihinde görüş sorulmuş olup, ilgi b) ve ilgi c) kurum görüşleri tarafımıza ulaşmıştır. Ancak İBB Ulaşım Müdürlüğü’nden henüz görüş gelmemiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin e) bendinde “ (Ek: 12/7/20136495/ 73 md.) Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.” denilmektedir. Bu nedenle İBB Ulaşım Müdürlüğü görüşü olumlu kabul edilmektedir.

İlgi b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüş yazısında "Planlama alanı yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kalmaktadır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacak olup, mezkûr alana ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir harita yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftadaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilememelidir." denilmektedir.

İlgi c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları” ve “Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Çırçır Mahallesi 122 Ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili plan değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Çırçır Mahallesi 122 Ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 39 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.