Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar+Mesken ve Gecekondu Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR+MESKEN VE GECEKONDU ORTAK KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 01

Rapor Tarihi : 06.04.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12035 sayı, 01.04.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.04.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi:

a)08.03.2021 tarihli ve 90302250­115.06/7989 sayılı yazı. b)04.02.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclis Kararı. c)07.01.2021 tarih ve 5082 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.B.K.

kararı.

Eyüpsultan İlçemizin tarihi süreçleri içerisinde Nişancı Mahallemiz Cezr­i Kasım mevkii hem kültürel hem de mimari açıdan büyük önem taşır. Bu bölgede yer alan yapılar zaman içerisinde yıpranmış, bu sebeple ilçemizin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenmesine gerek duyulmuştur. Bu bağlamda Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’ doğrultusunda 30.04.2010 gün ve 2010/405 sayılı ile 27.04.2012 gün ve 2012/3171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Buna istinadenEyüpsultan İlçesi Cezr­i Kasım (Nişancı) Mahallesi, 67 ada 18 parsel, 74 Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 parseller, 497 ada 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67,69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 parseller ve bir kısım tescil dışı alandamüdürlüğümüzce avan proje çalışmalarına başlanmış, söz konusu avan proje çalışmalarımız İlgi (c) Koruma Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Avan Proje çalışmaları İlgi (b) Meclis Kararıylakamu yararı taşıdığından oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İlgi (a) yazı ile söz konusu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişikliği çalışmalarıyla söz konusu alanın Yenileme Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi Cezr­i Kasım (Nişancı) Mahallesi, 67 ada 18 parsel, 74 Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 parseller, 497 ada 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 28, 29, 30,. 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67,69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79,..

… 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 parseller ve bir kısım tescil dışı alanailişkin Plan paftaları, Plan Açıklama raporları yazımız ekinde yer almaktadır. Bu kapsamda; İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi, Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 67, 74, 497 Adalar Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alanaİlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince görüşülmek üzere teklif karar olarak karar alınması, İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi,Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 67, 74, 497 Adalar Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin ise Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasıhususunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre Meclise havalesini arz ederim. ”Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 67 Ada 18 Parsel, 74 Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 Parseller, 497 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 parseller ve bir kısım tescil dışı alanda 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edilmiş, ayrıca söz konusu alana ait 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin İBB Başkanlığına havalesi oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar+Mesken ve Gecekondu Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.