Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Tarife Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 04

RAPOR TARİHİ : 06.04.2021

İLGİ : Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 12039 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Fen İşleri Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 06.01.2021 tarihli ve 2254 sayılı yazı.

04/12/2020 tarihinde toplanan AYKOME kararı gereği 2021 yılı içinde uygulanacak kazı tranşe birim fiyatları belirlenmiştir.

24/12/2020 tarih 31344 sayılı resmi gazetede Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik gereği 'İlçe Belediyelerin sorumluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır ' denilmektedir.

Bu hususla yazımız ekinde belirtilen 2021 yılı Kazı Tranşe Birim Fiyatlarının Belediye Meclisince görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılı kazı tranşe birim fiyatlarının Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.