Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 36 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 36

Rapor Tarihi : 06.04.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12573 sayı, 05.04.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.04.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 18.12.2019 tarih ve 30084 sayılı Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

b) 10.09.2019 tarih ve 20449 sayılı Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

c) 24.12.2019 tarih ve E.30673 sayılı Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Başkanlık Olur'u.

ç) 09.03.2021 tarihli itiraz dilekçesi.

Fen işleri müdürlüğümüzün İlgi (a) ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün İlgi (b) yazılarına istinaden Üçşehitler Mahallesi 555 ada 10 parsel sayılı taşınmazın, Fulya sokağın eğimi ve darlığından dolayı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sebebiyle Uygulama İmar Planında revize edilmesi talep edilmişti. İlgi (a) ve (b) yazılarda bahsi geçen hususlar sebebi ile yerinde yapılan teknik incelemede, söz konusu 555 ada 10 parsel sayılı taşınmazın kısmen Yol Alanı kısmen de Yeşil Alan olarak planlanması gerektiği görülmüştür. Bu sebeple ilgi (c) Başkanlık Olur'u ile müdürlüğümüzce hazırlanan 555 ada 10 parselin yol ve park alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 25.09.2020 tarihinde İBB Başkanlığınca onaylanmıştır. Bahse konu plan değişikliği 09.02.202109.03.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Müdürlüğümüz kat koridorunda askıda kalmıştır. Yasal askı süresi içerisinde ilgi (ç) dilekçe ile 555 ada 10 parselin kısmen yol ve kısmen park alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine itiraz edilmiştir. İlgi (ç) itiraz dilekçesinde; "KONU: İstanbul Eyüpsultan Üçşehitler Mh. 555 ada 10 parsel sayılı taşıınmazın plan değişikliğine itiraz. Yukarıda tapu kaydı verilmiş olan taşınmaz için ilgili müdürlük tarafından yapılmış olan plan tadilatına itiraz ediyoruz. İşbu taşınmaz hakkında Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış veya ileride yapılacak olan tasarruflar ile ilgili olarak belge ve bilgilerin de tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz. Askı süresinin sonuna gelinmiş olması nedeniyle itirazımız hakkında ayrıntılı dilekçemiz tarafımıza konu ile ilgili belgelerin ulaştırılması üzerine tekrar vereceğimizi bildiririz." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İlgi (ç) dilekçede Üçşehitler Mahallesi 555 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın 3194 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Üçşehitler Mahallesi 555 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 36 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmının “Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Üçşehitler Mahallesi 555 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.” ifadesi “Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Üçşehitler Mahallesi 555 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz oybirliği ile ret edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.