Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 37 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 37

Rapor Tarihi : 06.04.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12038 sayı, 01.04.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.04.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Şehircilik temayülleri ve yasalara göre uygulama imar planlarının yapımı, mevcut yasa ve yönetmelikleregöre düzenlenir. Bilindiği üzere, İstanbul İl Sınırları içerisinde geçerli olmak ve uygulanmak üzere20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı resmi gazetede İstanbul İmar Yönetmeliği ilan edilmiş ve uygulanmayabaşlanmıştır. İlçemiz sınırları genelinde yürürlükte olan farklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındabodrum katların iskân edilmesine yönelik çeşitli hükmler bulunmaktadır. Bu durum hem kavramkargaşasına neden olmakta, hem de aynı ilçe sınırları içerisinde farklı uygulamalara sebep olarak eşitlikilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğegiren İstanbul İmar Yönetmeliği bodrum katların iskânına yönelik konuları her koşulda açıklığakavuşturmuştur. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 8. Bölümünün 72. Maddesinde “Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci,altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yeralan hükümler, planlarla değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümleruygulanamaz.” Denilmektedir. Bu bilgiler ışığında ilçemiz genelinde aşağıda yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bodrumkatların iskanına yönelik hükümlerin İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. ­ 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katlarıniskanına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması, ,

17.12.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Rami Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskanınayönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması, ­ 02.07.1998 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskanınayönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması,

­ 28.12.2001 t.t.li 1/1000 ölçekli Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planıplan notlarında bodrum katların iskanına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelikhükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. TALEP/SONUÇ: İlçemiz sınırları içerisinde bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarınailişkin değişikliklerin uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Eyüp Merkez Mahallesi 984 ada 12 parsel yanı kadastral boşluk ve 984 ada 13 parsel sayılı yere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Eyüpsultan İlçesi muhtelif planlarda bodrum katların iskanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 37 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.