Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+SOSYAL HİZMETLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 06.04.2021

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09.03.2021 tarih ve 8212 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi gereği, 22.07.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.01.2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmeliği’nde güncellemeye gidilecektir.

TALEP/SONUÇ: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’nün görev ve çalışma yönetmeli teşkilat yapısında ESA (Eyüpsultan Anaokulları ve Akademisi) eklenmek suretiyle, 2021 Yılı Bütçe ve Performans Programı güncellemelerinin bu doğrultuda yapılabilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği teşkilat yapısında ESA (Eyüpsultan Anaokulları ve Akademisi) eklenmesi ve 2021 Yılı Bütçe ve Performans Programı güncellenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.