Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 38 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 38

Rapor Tarihi : 06.04.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12091 sayı, 01.04.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.04.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 20.06.2019 tarihli ve 20190253686 sayılı yazı.

b) 18.06.2019 tarihli ve 85006 sayılı yazı.

c) 24.06.2019 tarihli ve 87000 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisindeki meri imar planlarının iyileştirilmesi amacıyla tarafımızca analiz çalışmaları yapılmakta olup, gerekli görülen yerlerde plan revizyonları yapılmaktadır. Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan, Göktürk Mahallesi 1728, 1729 parseller, 151 ada 9 parsel, 137 ada 12 parsel, 125 ada 3 parsel, 151 ada 17 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi hazırlanmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin 3. fıkrasının "b" bendindeki; "İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir

alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur." ifadesine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde 125 ada 3 parsel TicaretTurizm alanına, 151 ada 17 parsel ve kadastral boşluk TicaretKonut alanına, 1728, 1729 parseller, 137 ada 12 parsel ve 151 ada 9 parseller Park Alanına alınmıştır. Plan tadilatı teklifleri kapsamında 2211 m2 alan konut alanından yeşil alana, 1021 m2 alan konuttan TicaretKonut alanına ve 2054 m2 alan yönetim merkezinden TicaretTurizm alanına alınmaktadır.

19.06.2003 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı'nda 1728 ve 1729 parseller yüksek yoğunlukta (480600 k/ha) konut alanında, 137 ada 12 parsel, 151 ada 9 parsel, 151 ada 17 parsel ve kadastral boşluk düşük yoğunlukta (240 k/ha) konut alanında, 125 ada 3 parsel Yönetim Merkezleri Alanında kalmaktadır. 19.03.2012 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı Tadilatı'nda 1728 ve 1729 parseller bitişik nizam 5 kat yapılanmalı Konut+Ticaret Alanı'nda, 137 ada 12 parsel Kaks:0.90, H:3 kat yapılanmalı konut alanında, 151 ada 9 parsel ve 151 ada 17 parsel Ayrıkİkiz nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında, 125 ada 3 parsel ise Belediye Alanı'nda kalmaktadır.

Konuya ilişkin ilgi a) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, ilgi b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve ilgi c) İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüşleri alınmıştır.

İlgi a) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı görüşünde? “…Netice olarak, söz konusu 1/5000

ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinin yukarıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla, ilgili kurumlar tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İlgi b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde ? “…Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temelyapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç. N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi c) İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüşünde; “Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; fonksiyon ve yer değişikliği teklifi ile yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’ndaki yeşil alan miktarının arttırıldığı görüldüğünden; hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi 1728, 1729 parseller, 151 ada 9 parsel, 137 ada 12 parsel, 125 ada 3 parsel, 151 ada 17 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik paftası, plan açıklama raporu ve kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi 1728, 1729 parseller, 151 ada 9 parsel, 137 ada 12 parsel, 125 ada 3 parsel, 151 ada 17 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 38 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.