Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 2014/415 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”

2863 sayılı K.V.K.Kanunun 12. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 08.11.2012 gün, 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte “Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10 u nispetinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.” Denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmiştir.
Eyüp, Düğmeciler mah., 24 pafta, 196 ada, 2 parselde yer alan Şeyh Nasuh Dergahı Semahanesi, Türbesi, Haziresi ( Ümmi Sinan Tekkesi); şahıslar mülkiyetinde ve 15.1.1977 gün ve 9591 sayılı G.E.E. ve A.Y.K. kararı ile tescilli eski eserdir.
Söz konusu parsellerde yer alan Ümmi Sinan Tekkesi’nin yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 2014/415 sayılı “Eyüp, Düğmeciler mah., 24 pafta, 196 ada, 2 parselde yer alan Ümmi Sinan Tekkesi’nin yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.