Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 12
Rapor Tarihi : 17.06.2014
Konu : 03.06.2014 tarih, 7 sayılı İmar Komisyon Raporu

KOMİSYON İNCELEMESİ


02.06.2014 tarihli meclis toplantısında iade edilen 7 nolu İmar Komisyon Raporu İmar Komisyonunca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yeniden yapmış olduğu incelemeler neticesinde, 17.04.2012 t.t.li Akşemsettin Mah. 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102 parseller ve 122 ada 333 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına;“Bu plan sınırları kapsamında veya bu plana komşu olan planlar sınırları kapsamında kalan yola mahreci olmayan parsellerde, yol ile mahreci olmayan parseller arasında park, çocuk bahçesi vb. fonksiyonlar düzenlenmiş alanlardan meri imar yönetmeliği koşullarına göre sadece bina giriş çıkışı yapılabilir.” notu ilave edilmesine ilişkin plan değişikliği teklifi oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.