Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 9
Rapor Tarihi : 21.05.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-310-2014/226 sayı 03.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: (a) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 06.02.2014 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2014/23 sayılı Meclis Kararı ve eki önerge
(b) İBB Başkanlığı, Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih ve 40352154-310.01.04/İBB-39812-362 sayılı yazısı
(c) İBB Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 03.03.2014 tarih ve 62956595.310.06/385-40528 sayılı yazısı
(d) İBB Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 21362969- 310.01/268385-BNo:787 sayılı yazısı
(e) İBB Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 20.03.2014 tarih 53386 sayılı yazısı
(f) İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 24272852-310.01.04.01-147263 sayılı yazısı
(g) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 04.04.2014 tarih ve 41295115-752.99/58886 sayılı yazısı
(h) Eyüp Belediye Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.04.2014 tarih ve 47162515-311.03/86 sayılı yazısı
Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 617 ada 8 parselin bir kısmında, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Rekresyon Alanı” fonksiyonunda kalan bölgenin; Taks=0.40, H=4 Kat yapılanmalı “Kültürel Tesis Alanı” ve “Park” alanı olarak düzenlenmesi, yapılaşmanın sadece parselin “I-Yerleşime Uygun Alanlar” sınırı içerisinde yer alması ve “I-Yerleşime Uygun Alanlar” ile “IV-Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar”ı ayıran jeolojik sınırın yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenmesi için verilen önerge ile alınan İlgi(a) Meclis Kararı’nda; “Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; önerge eki pafta doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmasına oy birliği ile karar vermiştir” denilmekte olup; söz konusu önergede ise “Eyüp İlçesi 617 Ada 8 parsel sayılı yer 29.08.2003 T.T.’Li1/5000 Ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda “R” Lejantlı “Rekreasyon Alanları” fonksiyonunda, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise kısmen “Rekreasyon Alanı” kısmende “Yol” alanı jejantında kalmaktadır. 617 ada 8 parselin bir kısmı 08.02.2001 tarihle Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Alibeyköy Bölgesine ait Jeolojik –Jeoteknik Etüd çalışmasında “I-Yerleşime Uygun Alanlar” ve “IV-Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar” sınırları içerisinde kalmaktadır. 617 ada 8 parselin bir kısmına ait düzenlenen 1/1000 ölçekli plan değişikliğiyle; plan tasdik sınırı içerinde kalan fonksiyon alanlarından; “Rekresyon Alanı”nın Taks=0.40, H=4 Kat yapılanmalı “Kültürel Tesis Alanı” ve “Park” alanı olarak düzenlenmesi, yapılaşmanın sadece parselin “I-Yerleşime Uygun Alanlar” sınırı içerisinde yer alması ve “I-Yerleşime Uygun Alanlar” ile “IV-Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar”ı ayıran jeolojik sınırın yapı yaklaşma sınırı olarak belirlendiği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi önerge ekindedir” denilmektedir.
Söz konusu alan; 29.08.2003 T.T.’li 1/5000 Ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda “R” Lejantlı “Rekreasyon Alanları” fonksiyonunda, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise kısmen “Rekreasyon Alanı” kısmende “Yol” alanı lejantında kalmaktadır.
Söz konusu plan tadilatı teklifine ilişkin ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) , ilgi(e), ilgi(f), ilgi(g), kurum görüşleri alınmıştır.
İlgi(b) İBB Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih ve 40352154-310.01.04/İBB-39812-362 sayılı görüşünde;
“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” Denilmektedir.
İlgi(c) İBB Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 03.03.2014 tarih ve 62956595.310.06/385-40528 sayılı görüşünde;
“…Sonuç olarak; “I” lejantıyla gösterilen yerlerde ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak “IV” lejantıyla gösterilen yerleşime (ekli paftada kırmızı taralı alan) uygun olmayan alanlarda ise, herhangi bir yapı planlanmamalıdır.” Denilmektedir.
İlgi(d) İBB Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 21362969-310.01/268385-BNo:787 sayılı görüşünde;
“…ULAŞIM KARARI: Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 617 ada, 8 parsel meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda Rekreasyon Alanında kalmakta iken bir kısmının kısmen TAKS:0.40 ve H:4 Kat yapılaşma koşullarında Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık oluşturduğu, teklif fonksiyonun ulaşım taleplerini arttırarak ulaşıma ilave yük getireceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
İlgi(e) İBB Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 20.03.2014 tarih 53386 sayılı görüşünde;
“…Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 617 ada 8 parselin bir kısmındaki 1/1000 ölçekli plan değişikliği incelenmiş olup, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki fonksiyonunda kalması Müdürlüğümüz görüşüdür.”Denilmektedir.
İlgi(f) İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 24272852
310.01.04.01-147263 sayılı görüşünde;
“… Bahse konu plan tadilatı ile ilgili olarak İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.” Denilmektedir.
İlgi(g) Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ nün 04.04.2014 tarih ve 41295115-752.99/58886 sayılı görüşünde;
“…Anılan kesimde ‘İstanbul Boğazı 2. Karayolu Geçişi Otoyolu ve Trakya Otoyolu Güzergahındaki Enerji Nakil Hatlarına ait Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı Tesis Planı’ ekte gönderilmektedir. Bu planlar dikkate alınarak çalışmaların yürütülmesi…” Denilmektedir.
İlgi(h) Eyüp Belediye Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.04.2014 tarih ve 47162515-311.03/86 sayılı görüşünde;
“…Yerinde yapılan incelemede ilgili yerde ağaçlık alanlar olduğu görülmüş olup, mevcut ağaçların korunması şartıyla uygun görüşümüz olacağı…”Denilmektedir.
Değerlendirme ve sonuç:
Söz konusu alan; 29.08.2003 T.T.’li 1/5000 Ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda “R” Lejantlı “Rekreasyon Alanları” fonksiyonunda, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise kısmen “Rekreasyon Alanı” kısmende “Yol” alanı lejantında kalmaktadır. Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 617 ada 8 parselin bir kısmında, 08.01.2002 t.t.’li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Rekresyon Alanı” fonksiyonunda kalan bölgenin; Taks=0.40, H=4 Kat yapılanmalı “Kültürel Tesis Alanı” ve “Park” alanı olarak düzenlenmesine ilişkin İlgi(a) Meclis Kararı ile kabul edilen önerge eki 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 29.08.2003 T.T.’li 1/5000 Ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planıyla uyumsuzdur.
Müdürlüğümüzce, İlgi(a) Meclis Kararı eki önerge gereği yapılan 617 ada 8 parselin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliğiyle; plan tasdik sınırı içerinde kalan fonksiyon alanlarından; “Rekresyon Alanı”nın Taks=0.40, H=4 Kat yapılanmalı “Kültürel Tesis Alanı” ve “Park” alanı olarak ve yapılaşmanın sadece parselin “I-Yerleşime Uygun Alanlar” sınırı içerisinde yer alması için “I-Yerleşime Uygun Alanlar” ile “IV-Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar”ı ayıran jeolojik sınır yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenmiştir.
Söz konusu plan tadilatı ilişkin plan tadilatı paftaları, İlgi (a) Meclis Kararı ve eki önerge, ilgi (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde 2014/23 sayılı Eyüp Belediyesi Meclis kararı ve eki önerge doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifini, söz konusu Eyüp Alibeyköy mh. 617 ada 8 parselin bir kısmında yazılı önerge gereği yapılan plan çalışmasının, öncelikle ve yasal olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı gerektirdiği, mülkiyetinin de İBB’nin olması sebebiyle İBB de gerekli çalışmaların yapılabilmesi için İBB ye gönderilmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.