Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 2014/855 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”

2863 satılı K.V.K.Kanunun 12. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 08.11.2012 gün, 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte “Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10 u nispetinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.” Denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmistir.
Eyüp, Silahtarağa Mahallesi’nde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufunda olan ve her iki ayağı kadastral yolda kalan Silahtarağa Fil Köprüsü; 93 Pafta, 373 Ada, 5-6-7-8 Parsellerde bulunan Silahtarağa Elektrik Santrali ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin 04.03.2009 tarih ve 2446 sayılı İstanbul II Numaralı K.T.V.K.K. karar eki plan paftasına tescilli olarak işlenmiştir.
Söz konusu Fil Köprüsü’nün yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 2014/855 sayılı “Eyüp, Silahtarağa Mahallesi’nde bulunan Fil Köprüsü’nün yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.