Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 11
Rapor Tarihi : 17.06.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.677 sayı 30.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
02.06.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“a) 06.05.2014 tarih 677 sayılı dilekçe ve eki plan tadilatı teklifi
b) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2014 tarih, 199441 sayılı yazısı
c) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarih, 504190-Bno:1574 sayılı yazısı
d) İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 01.04.2014 tarih, 517-60738 sayılı yazısı
e) İ.B.B. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 10.04.2014 tarih, 537-69784 sayılı yazısı
f) İ.B.B. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 15.05.2014 tarih, İBB-96527-727 sayılı yazısı
g) Eyüp Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih, 168 sayılı yazısı

İlgi (a) dilekçe ile müellifince Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi 114 ada 4 ve 5 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin Meclise sevk edilmesi talep edilmektedir. Eyüp İlçesi, Göktürk, 114 ada, 4 parsel; 19.06.2003 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı’nda H=15.50 yapılanma şartlarında kısmen konut, kısmen ticaret alanı, kısmen de çocuk bahçesi alanında kalmaktadır. Göktürk, 114 ada, 5 parsel ise; 19.06.2003 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı’nda H=15.50 yapılanma şartlarında kısmen konut, kısmen ticaret alanında kalmaktadır.
İlgi (a) dilekçe eki müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelendiğinde, çocuk bahçesinin yerinin değiştirildiği ve konut alanının ticaret alanına alındığı tespit edilmiştir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1-Tasdik sınırı 114 ada 4 ve 5 parseller için geçerlidir.
2- Yapı nizamı bloktur. Maksimum kat yüksekliği 5 kattır. Blok kütle oturumu plan üzerinde gösterilmiştir.
3-Planlama alanının doğusunda bulunan çocuk bahçesine pencere ve kapı açılabilir.
4.Onaylı jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notları ve meri imar yönetmeliği geçerlidir.” denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f), İlgi (g) yazılarla İSKİ Genel Müdürlüğü, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, İ.B.B.B. Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve Eyüp Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSKİ) görüşünde; “…Bahse konu yapılaşma nizamlarında değişikliği öngören plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremizce ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’ de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmelidir.
Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün KARAR bölümünde; “Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 114 ada, 4 ve 5 parsellerde planlanan çocuk bahçesi alanının yerinin değiştirilmesi ve konut alanının ticaret alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli değişiklik teklifi, ticaret alanının arttırılması nedeniyle ulaşım taleplerinin arttırılacağı ve ulaşım sistemine ilave yük getireceği belirlendiğinden Müdürlüğümüzce bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde “…Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi e) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüşünün eki 09.04.2014 tarihli Komisyon Raporunda “… yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür” denilmekte iken, İlgi f) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüşünün eki 14.05.2014 tarihli Komisyon Raporunda “… yürürlükte olan meri planlardaki yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi f) Eyüp Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü görüşü eki gözlem raporunda “… yapılacak düzenleme ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir” denilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi 114 ada 4 ve 5 parseller için hazırlanan plan değişiklik teklifi incelendiğinde; söz konusu parsellerinde cephe aldığı Göktürk Caddesi boyunca yer alan ticaret+konut alanlarına B-5 (bitişik nizam, 5 kat) yapılanma verildiği ancak teklif planda söz konusu parsellere blok çizildiği ve çizilen bloğun çocuk bahçesine bitişik çizildiği ve arka bahçe mesafesi bırakılmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu teklif hakkında, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, İ.B.B.B. Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve Eyüp Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü görüş yazıları, teklif plan paftaları ve teklife ilişkin plan raporu yazımız ekinde olup; konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi 114 ada 4 ve 5 parsellere ait müellifince hazırlanan plan tadilatı teklifini Başdere Sokak Cephesinde çekme mesafesi 3.00m olacak şekilde oyçokluğuyla tadilen uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.