Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 226 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 226

Rapor Tarihi: 18.04.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 878, 879, 880 sayı, 30.04.2015 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 28.01.2015 t.t.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 226 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.