Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 221 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 221

Rapor Tarihi: 18.04.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1730 sayı, 26.11.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.12.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 28.10.2015 tarih, 1730 sayılı dilekçe

Müellifince hazırlanan, Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 sayılı parsellere ilişkin 81 ve 82 parsel arasından geçen 10.00 metrelik yolun 82 parseldeki Konut Alanı ile Park ve Dinlenme Alanları fonksiyonları üzerine kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 gün ve 1220 sayılı kararıyla aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. 20.07.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan tadilatı; yasa gereği; 02.10.2015-02.11.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.02.2015 t.t.’li plana itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “02.10.2015-02.11.2015 tarihleri arasında askıya alınan 20.07.2015 tasdik tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Odayeri Mahallesi, Mezarlık Altı Mevki 1 pafta, 81 ve 82 sayılı parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz olarak; Odayeri Köyü 83 parsel şahsıma ait olup bu durumdan mağdur olduğum için 81 ve 82 parsellere ait plan tadilatlarında değiştirilen 10.000 metrelik yol güzergahının tadilattan eski haliyle korunması askıda olan plan değişikliğine itiraz ediyorum” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesi ve 1/1000 ölçekli plan paftası yazımız ekinde olup, konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Odayeri 81 ve 82 parsellere ilişkin 20.07.2015 t.t.’li plan değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazı oybirliğiyle uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 221 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.