Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 12.04.2016 tarih ve 66 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 66

RAPOR TARİHİ : 12.04.2016

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 7263 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1 pafta, 1789 parsel sayılı 627,84 m² yüzölçümlü yer 19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda Konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine göre Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1 pafta, 1789 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 12.04.2016 tarih ve 66 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.