Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 15 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 15

RAPOR TARİHİ : 04.05.2016

İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.04.2016 tarih ve 7909 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında;“08.01.2015 tarihi ve 2014/332 sayılı kararla kurulmuş olan Eyüp Sultan Araştırmaları Merkezimiz çalışmalarını Kara Süleyman Tekkesi Kültür Sanat Merkezimizde sürdürmektedir. Merkezimiz kuruluş yönetmeliğinde de zikrolunduğu üzere Eyüp'le alakalı ferdi ve kurumsal işbirliklerine başlamıştır. Bu cümleden olarak; Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ile yapılacak bir protokol çerçevesinde "Eyüp'le" alakalı bir dizi çalışma gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Bahsi geçen protokolün Belediyemiz adına imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda;

Yazımızın Belediye Meclisine sevkini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (c ) bendine göre Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Kültür ve Turizm Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 15 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.