Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.04.2016 tarih ve 65 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 65

RAPOR TARİHİ : 11.04.2016

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 7264 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, 50 pafta, 268 ada, 17 parsel sayılı 221.061,00 m² yüzölçümlü yer 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Kültürel Tesis alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın 15.000 m²'lik kısmının ifraz edilmesinden sonra m² rayiç bedeli en az 5.000,00-TL bedelden aşağı olmamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi hususunda 2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, 50 pafta, 268 ada, 17 parsel sayılı yerin 15.000 m²'lik kısmının ifraz edilmesinden sonra, ifraz edilen kısmın üzerindeki tahsisin iptal edilmesi suretiyle m² rayiç bedeli en az 5.000,00-TL bedelden aşağı olmamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesinin kabulü komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.04.2016 tarih ve 65 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.