Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 13

RAPOR TARİHİ : 04.05.2016

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 9862 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2015 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 Belediye Kanunun 64. maddesi,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1.GELİR HESABI

1-GELİR KESİN HESABI

BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN

Vergi Gelirleri 115.250.000,00 71.840.661,59 %62,33

Teşeb. Ve Mülk. 52.500.000,00 46.926.773,75 %89,38

Gelirleri

Alınan Bağış ve 4.500.000,00 64.500,00 %1,43

Yardımlar

Diğer Gelirler 87.401.000,00 66.698.451,46 %76,1

Sermaye Gelirleri 15.849.000,00 288.077,00 %1,81

TOPLAM 275.500.000,00 185.818.463,80 %67,45

Red ve İadeler -500.000,00 -218.873,63 %43,77

275.000.000,00 185.599.590,17 %67,49

AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINILANDRILMASI

Borçlanma 15.000.000,00 %0,00

2.GİDER HESABI

Eyüp Belediyesi 2015 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN

DEVROLAN

Personel Giderleri 27.625.661,00 24.889.747,00 %90

Sosyal Güv. Dev. 6.821.405,00 3.504.486,81 %51

Primleri

Mal ve Hizmet 100.000,00 172.795.766,00 149.184.132,01 %86

Alım Giderleri

Faiz Giderleri 300.000,00 1.223.124,64 % - 307,7

Cari Transferler 13.645.687,00 12.496.148,06 %92

Sermaye Giderleri 16.500.000,00 46.459.264,00 47.715.131,07 % - 2,7

Yedek Ödenek 22.112.879,00

TOPLAM 18.600.000,00 290.000.000,00 239.012.769,69 %83

3.Eyüp Belediyesinin 31.12.2015 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 1.194.284,21 TL olduğu,

4.Eyüp Belediyesinin 31.12.2015 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 144.396.950,82 TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 185.818.463,80 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %67,45 Ve Gider hesaplarının ise 239.012.769,69 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %83 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yok/var (yok)

7.2015 Yılında devreden tahakkuk artığının 79.246.290,76 TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oy çokluğu uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.