Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 235 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 235

Rapor Tarihi: 21.07.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.15288 sayı, 21.06.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.07.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.07.2015

tarih, 5927/12391 sayılı yazısı

b) Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.07.2015 tarih,

1518 sayılı yazısı

c) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 09.07.2015 tarih, 1317-132170

sayılı yazısı

d) İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 10.07.2015

tarih, 17059 sayılı yazısı

e) İBBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve

Bahçeler Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih, 2320/134781 sayılı yazısı

f) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 20.07.2015 tarih, 33204 sayılı yazısı

g) İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(İGDAŞ)’nin

22.07.2015 tarih, 29339913-AYP030-E.15217 sayılı yazısı

h) Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türktelekom)’nin 23.07.2015 tarih,

TT.50170657- 320.34.01-301047 sayılı yazısı

i) Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih,

2479 sayılı yazısı

j) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 31.07.2015

tarih, 831100-ibbno:143872 Bno:2750 sayılı yazısı

k) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje

Dairesi Başkanlığı’nın 26.08.2015 tarih, 434401 sayılı yazısı

Eyüp, Odayeri Köyü 1 Pafta 48 Parsel, Yol ve Kısmen de 68-69-70 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 29.02.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanmıştır.Müdürlüğümüzce 29.02.2008 t.t.'li 1/5000 ölçekli plana ve ilgi görüş yazılarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmış olup, paftalar ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekindedir. Konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifini oybirliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 235 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.