Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 236 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 236

Rapor Tarihi: 21.07.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.13481 sayı, 01.06.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.06.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) Eyüp B.B. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.11.2015 tarih,

S-7353sayılı yazısı

b) Eyüp B.B. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih,

E.8818 sayılı yazısı

İlgi (a) yazı ile Eyüp İlçesi genelinde meri olan uygulama imar planı plan notlarına ilişkin yapılan incelemede; bazı planlarda bodrum katların iskan şartının yönetmeliğe bırakıldığı, bazılarında ise ikinci bodrum kattan sonraki katların iskan edilmemesine ilişkin plan notu olduğu; bu durumun uygulamada eşitlik, mülkiyet sorunları vb. sıkıntılara sebep olduğu belirtilerek; 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı, 17.12.2004 t.t.li Rami Revizyon İmar Planı, 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan "Eğimden dolayı açığa çıkan 2.bodrum kattan sonraki bodrum katlar iskan edilemez." plan notunun iptal edilmesi talep edilmektedir. Ancak, İlgi (b) yazı ile 19.03.2005 t.t.li Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskanına ilişkin plan notunun; "‘Eğimden dolayı açığa çıkan 2. Bodrum kattan sonraki bodrum katlar iskan edilemez. Ancak; tek tola cepheli yapılarda, otopark ihtiyacını bodrum katlarda karşılamak şartıyla kotunu geniş yoldan alan yapılarda, bu hükmün onay tarihi itibari ile fiziki seviye olarak tamamlanmış olan ruhsatlı yapılarda bu hüküm aranmaz.' şeklinde düzenlenmesi Müdürlük görüşümüzdür." denilmektedir. İlgi (a) talep ve İlgi (b) görüş

doğrultusunda ve Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda; 12.06.2014 tarihi ile tadilli 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı, 12.06.2014 tarihi ile tadilli 17.12.2004 t.t.li Rami Revizyon İmar Planı, 12.06.2014 tarihi ile tadilli 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı, 12.06.2014 tarihi ile tadilli 28.12.2001 t.t.li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı plan notları ekli bilgi paftalarında görüldüğü şekliyle yeniden düzenlenerek, 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu plan tadilatı teklifine ilişkin, plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini ….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 236 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.