Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 234 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 234

Rapor Tarihi: 21.07.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13130-13129-13128-13126 sayı, 29.05.2016 tarihli yazıları.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.06.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi:

a) 12.06.2014 tarih ve 890 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Meclis Kararı.

b) 01.07.2015 tarih ve 2015/1151 sayılı sevk yazımız.

c) 10.09.2015 tarih ve 2015/356 sayılı Meclis Kararı.

d) 15.01.2016 tarih ve 168 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Meclis Kararı.

e) 03/05/2016 tarihli ve 13648 sayılı, 12/04/2016 tarihli ve 11124 sayılı,

05/04/2016 tarihli ve 10368 sayılı, 03/05/2016 tarihli ve 13753 sayılı dilekçeler.

İlgi (a) meclis kararına istinaden Eyüp İlçesi, Göktürk 6 pafta, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1380-1381-1382-1407-1408-1409-1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin plan tadilatı müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmıştır. Bu plan değişikliği ile Göktürk 1380-1381-1382-1407-1408-1409- 1410 parsellere sehven yazılmayan yapılaşma koşulları eklenmiş olup, ana planı olan 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan koşullarına uygun olarak yapılaşma koşulları verilmiştir. Söz konusu plan değişikliği ilgi (b) yazımızla Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. Yasa ve yönetmelikler gereği İ.B.B. Başkanlığına Belediye Meclisince görüşülmek üzere sevk edilen plan çalışması, ilgi (d) Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan plan değişikliğinin plan notları;

“- Plan Onama Sınırı Eyüp İlçesi, Göktürk 1380-1381-1382-14071408-1409-410 Parselleri Kapsamaktadır.

- 1380-1381-1382-1407-1408-1409 Parseller Ayrık-İkiz Nizam 4 Kat Konut Alanı, 1410 Parsel Kısmen Bitişik Nizam 5 Kat Ticaret+Konut Alanı, Kısmen Ayrık-İkiz Nizam 4 Kat Konut Alanıdır.

- Açıklanmayan Hususlarda Meri Plan Hükümleri ve Meri İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.” Şeklindedir. Eyüp İlçesi, Göktürk 6 pafta, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1380-1381-1382-1407 1408-1409-1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin plan tadilatı İ.B.B. Başkanı'nca 15.01.2016 günle onaylanarak müdürlük koridorumuzda 30 gün süre ile 04.04.2016-04.05.2016 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Yasal askı süresi içerisinde ilgi (e) dilekçeler ile söz konusu plan tadilatına itiraz edilmiş olup, itiraz dilekçelerinde; mevcut yapılaşma ve ruhsatlı yapıların dikkate alınarak plan değişikliğinde yer alan Ayrık İkiz 4 kat ibaresine itiraz ediyoruz, yapılanma şartlarının Ayrık İkiz 5 kat olarak düzenlenmesini talep ediyoruz denilmektedir.

Yapılan plan değişikliği ile bahse konu parsellere 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında sehven yazılmayan yapılaşma koşulları planda verildiği şekli ile düzenlendiği dikkate alınarak, konunun incelenmesi ve 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Göktürk 6 pafta, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1380-1381-1382-1407-1408-1409- 1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, tadilen kabul edilerek 1380-1381-1382-1407-1408-1409 parseller mevcut ruhsatlı binalar da gözetilerek Ayrık İkiz 5 kat olarak uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 234 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.