Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.09.2016 tarih ve 82 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 82

RAPOR TARİHİ: 06.09.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.09.2016 tarih ve 21224 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 761 ada, 14 parsel sayılı 144,00 m² yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda Konut alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 761 ada, 14 parsel sayılı 144,00 m² yüzölçümlü taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği, 2886 sayılı Kanuna göre satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonun 06.09.2016 tarih ve 82 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.