Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.09.2016 tarih ve 239 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 239

Rapor Tarihi: 07.09.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20898 sayı, 31.08.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.09.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: a) 01.07.2016 tarih ve 20341 sayılı dilekçe.

b) Bila tarih ve 260988 sayılı İ.B.B. Başkanlığı İSKİ yazısı.

c) 22.06.2016 tarih ve 120017 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama

Müdürlüğü yazısı.

d) 01.07.2016 tarih ve 126774 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin

İnceleme Müdürlüğü yazısı.

İlgi a) dilekçe eki plan açıklama raporunda belirtildiği üzere, Alibeyköy ve Çırçır Mahalleleri 768 ada ve 807 ada da yer alan muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlandığından bahisle plan değişikliği sınırı içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında ada ve parsellerin birleştirilerek toplu bir uygulama yapılması amacı ile 768 ve 807 adalar ile bu adalar arasında yer alan kadastral yol birleştirilerek uygulama yapılması teklif edilmiştir.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile 768 ada ve 807 adalar arasında yer alan 7.00 m.'lik imar yolu iptal edilerek, H=9.50 m. Taks= 0.45 yapılanmalı konut alanına alındığı ve "

1- Plan değişikliği sınırı, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır ve Alibeyköy Mahalleri, 768 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 807 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15 parseller ve kadastral yol alanını kapsayan sınırdır.

2- Plan değişikliği içerisinde kalan alan konut alanıdır.

3- Kentsel dönüşüm kapsamında ada ve parsellerin birleştirilerek toplu uygulama yapılması amacı ile, 768 ve 807 adalar ile bu adalar arasında yer alan kadastral yol birleştirilerek uygulama yapılacaktır. Kapatılan kadastral yol alanı karşılığında kamuya herhangi bir alan terk edilmesi halinde, bu alan herhangi bir bedele tabi tutulmadan takas yoluyla kamuya terk edilerek uygulama yapılacaktır.

4- Plan değişikliği içerisinde yer alan parsellerde meri planda verilen iskan edilebilir inşaat alanının aşılmaması kaydıyla; 21.01.2013 tasdik tarihli plan ve plan notları doğrultusunda İlçe

Belediyesince onaylanacak mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5- Yapı nizam, blok boyları-ebatları ve bloklar arası mesafe serbest olup, yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir. Bunlar vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

6- Uygulama aşamasında hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7- İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

8- Açıklanmayan hususlarda meri plan ve plan notları ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi (d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (b) İSKİ yazısında; 7 maddelik teknik görüş bildirilmiş olup, uygulama esnasında yapılacak iş ve işlemlerin gözlemci eleman eşliğinde yapılması istenmektedir.

İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "... teklif ile, yol donatısının azaltıldığı ve iptal edilen 7.00 m'lik imar yolunun konut alanına alınarak 768 ada ile 807 adanın birleşmesi sonucunda 21.01.2013 tasdik tarihli plan ve plan notları ile bölgeye ilave inşaat alanı ve buna bağlı olarak ilave trafik yükü geleceği tespit edilmiş olup, çevredeki yapılanmalar da dikkate alındığında teklif alanın güneybatısından geçen 7.00 metrelik yolun yetersiz kalacağı belirlendiğinden teklif alanın güneybatısından geçen 7.00 metrelik yolun minimum 10.00 m. olarak düzenlenmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müellifince hazırlanan 768ada, 807 ada ve aralarındaki kadastral yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini 3 nolu plan notu maddesinin “3- Kentsel dönüşüm kapsamında ada ve parsellerin birleştirilerek toplu uygulama yapılması amacı ile, 768 ve 807 adalar ile bu adalar arasında yer alan kadastral yol birleştirilerek uygulama yapılabilecektir.” şeklinde düzenlenmesiyle tadilen oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.09.2016 tarih ve 239 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.