Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.09.2016 tarih ve 240 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 240

Rapor Tarihi : 07.09.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21117 sayı, 02.09.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.09.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) İstanbul II No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün

31/03/2016 tarih, 768 sayılı yazısı eki 19.02.2016 tarih, 4198 sayılı

İstanbul II No.lu KVKBK kararı

b) İstanbul II No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2016

tarih, 4632 sayılı kararı

c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih,

1015-102894 sayılı yazısı

d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih, 670978-2343-

115926 sayılı yazısı

e) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 04.08.2016 tarih, 424699 sayılı yazısı

İlgi (a) yazı eki Kurul kararı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 25 ada 10-11 parsellere ve bir kısım yol alanına ilişkin plan değişikliği teklif edilmektedir. İlgi (a) yazı eki Kurul kararı ile Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 25 ada 10-11 parsellere ve yola isabet eden 16.10.2015 tarih, 3833 sayılı karar ile tescillenen Hazire Alanının müstakil parsele dönüştürülüp tescil taramasına alınarak plan işlenmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu hazire alanı 21.07.2014 t.t.'li 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında yol alanında kalmaktadır. Tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, İslambey Mahallesi 25 ada 10-11 parsellere ve yola isabet eden "tescilli hazire alanı" tescilli hazire alanına alınmış olup, 10 m'lik imar yolu istikameti ve kaldırımlar yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifine ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) ve İlgi (e) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) İstanbul II No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.07.2016 tarih, 4632 sayılı kararında; "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey (Üçşehitler) Mahallesi, 25 ada 10-11 parsele ve yol alanına isabet eden alanda bulunan tescilli hazire alanına ilişkin plan tadilatına hazire alanını müstakil parsele dönüştürecek şekilde başlanmasına 2863 sayılı yasa açısından sakınca olmadığına, hazırlanacak plan tadilatının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü' nün 17.02.2012 tarih ve 37839 sayılı yazısı uyarınca sit alanlarında belediye meclis kararı ile birlikte Kurulumuza iletilebileceğine karar verildi." denilmektedir.

İlgi (c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘… "UA" lejantlı alan için yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.P plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. ' denilmektedir.

İlgi (d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; "…Eyüp İlçesi, İslambey (Üçşehitler) Mahallesi, 25 ada 10-11 parseller ile yolda kalan hazire alanının 19.02.2016 tarih, 285 sayılı İstanbul II Numaralı KVKBK kararı doğrultusunda tescilli hazire alanına alınması ve 10.00 m.lik imar yolunun ve kaldırımların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilat teklifi, 10.00 m.lik yolun teklif alan kısmında daraltıldığı belirlendiğinden, şerit disiplinin sağlanması şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır. " denilmektedir.

İlgi (e) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde 4 maddeden oluşan teknik görüş sunulmuştur.

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 25 ada 10-11 parseller ve bir kısım yol alanına ilişkin plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu plan değişiklik teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.09.2016 tarih ve 240 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.