Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 06.09.2016 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 06

RAPOR TARİHİ: 06.09.2016

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve 21115 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 23.05.2016 tarihli ve 15777 sayılı dilekçe.

b) 05.01.2009 tarihli ve 2009/09 sayılı Meclis Kararı.

Eyüp İlçesi, Alibeyköy Merkez Mahallesi, 87 pafta, 53 ada, 3 parsel sayılı 12.388,00 m2 yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda büyük oranda Açık Spor Alanında kısmen de Tramvay Hattı alanında kalmaktadır.

İlgi (a) sayılı Alibeyköy Spor Klubü dilekçesi ile ilgi (b) sayılı Meclis Kararındaki gibi kullanım hakkı talep edilen parseldeki Alibeyköy Stadının 5 yıllığına kullanım hakkının verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Alibeyköy Merkez Mahallesi, 87 pafta, 53 ada, 3 parsel sayılı 12.388,00 m2 yüzölçümlü yerde bulunan Alibeyköy Stadının 2 yıllığına kullanım hakkının verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonun 06.09.2016 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.