Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.09.2016 tarih ve 15 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 15

RAPOR TARİHİ: 07.09.2016

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.09.2016 tarih ve 21151 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında;

“5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma başlıklı 68. maddesi “Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir”der.

Yine aynı kanunun e fıkrasına göre “Belediye ve bağlı Kuruluşları ile bunların sermayesinde yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı % 10 unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir”der.

Belediyemizce bedel artırım davaları ve Kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan Mahkeme sonucu çıkan bedellerin ödenebilmesi; ayrıca Kurumun sair konulardaki borçların ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu, Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur.

Yasal koşullara uygun olmak kaydıyla Kapsamı, Süresi ve Zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilerek kredinin kullanılması hususunda yazımızın karar verilmek üzere Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma başlıklı 68. maddesi gereği Belediyemizce bedel artırım davaları ve Kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan Mahkeme sonucu çıkan bedellerin ödenebilmesi; ayrıca Kurumun sair konulardaki borçların ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu, Özel Bankalardan Kapsamı, Süresi ve Zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmemek üzere kredinin kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonun 07.09.2016 tarih ve 15 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.