Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.09.2016 tarih ve 81 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 81

RAPOR TARİHİ: 06.09.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.09.2016 tarih ve 21149 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 766 ada, 1 parsel sayılı 122,00 m² yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda Konut alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 766 ada, 1 parsel sayılı 122,00 m² yüzölçümlü taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği, 2886 sayılı Kanuna göre satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonun 06.09.2016 tarih ve 81 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.