Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 294 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 294

Rapor Tarihi: 17.05.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8599 sayı, 28.04.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 24/06/2016 tarihli ve 19580 sayılı yazı.

b) İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih,

62956595.310.06/1090-109411 sayılı görüş yazısı.

c) İ.B.B.B. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Kamulaştırma Müdürlüğü'nün

22.06.2016 tarih, 97400625 045.01/TN:682384-5359-120997 sayılı görüş yazısı.

d) İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih, 24272852-310.01.04-

524057 sayılı görüş yazısı.

e) İ.B.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

06.03.2017 tarih, 256466 sayılı görüş yazısı.

İlgi a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, 735 ve 736 adalar arasındaki imar yolunun iptal edilerek konut alanına alınmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;

1) Plan onama sınırı içerisinde kalan alan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi,735 ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller, 736 ada 5-6-7 parseller arasında kalan, meri 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında 7 metrelik imar yolu olarak ayrılan alandır.

2) Kapatılan 7 metrelik imar yolu alanı kadar alan terk edilmektedir.

3) 7 metrelik imar yolunun kapatılması ile 735 ve 736 adaların istikametleri birleştirilmiş, açığa çıkan alan H:12.50 TAKS:0.47 yapılanmalı konut alanıdır.

4) Uygulama aşamasında terk edilecek alan yerinde yapılacak ölçümlere göre belirlenecektir.

5) Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak, önerilen tedbirlere uyulacaktır.

6) Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

7) Bu plan değişikliği plan açıklama raporu ile bir bütündür.

8) Açıklanmayan hususlarda ilgili meri yasa ve yönetmelik hükümleri ile meri imar planı hükümleri geçerlidir. Denilmektedir.

Söz konusu yerler; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K3 rumuzlu 500 ki/ha'lık konut alanında,19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H=12.50 TAKS=0.47 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında"...Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, buna göre uygulamaya gidilmesi ve altlık raporda bu alanlar için getirilen kat sınırlamasının (5 kat) aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) Kamulaştırma Müdürlüğü görüş yazısında"...adı geçen taşınmazların kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır." denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; "...tüm parsellerin ve plan tadilatıyla kapatılan yol alanının birleştirilerek tek parsel olarak değerlendirilmesi şartıyla İdaremizce sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde;

``Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 735 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller ve 736 ada, 5-6-7 parsellerin yeniden düzenlenmesi ve 735 ada ile 736 ada arasındaki 7.00 m. genişliğindeki yolun iptal edilerek konut alanına alınması ve iptal edilen yol alanı kadar alanın kuzeyde terk edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı teklifi,

•İmar Planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

•"Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde

otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

•brüt alanı 75m²'ye kadar (brüt alan≤75m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark

•brüt alanı 75m²-150m² arasında (75

•brüt alanı 150m² ve üstü (brüt alan≥150m²) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi,

•07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (EK) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir. Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d), (e) kurum görüşleri yazımız ekindedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, 735 ada ve 736 adanın istikametinin birleştirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, 735 ve 736 adalar arasındaki imar yolunun iptal edilerek konut alanına alınmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı meri plandaki imar haklarında herhangi bir artış olmadığı için oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 294 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmına “Tescil harici yerlerin belediyemiz adına tescil edilmek kaydıyla tadilen oybirliği ile görülmüştür.” ifadeki eklenerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.