Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 292 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 292

Rapor Tarihi: 17.05.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8600 sayı, 28.04.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 23/03/2017 tarihli ve 796 sayılı yazı.

b) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

06.01.2017 tarih ve 21362969-310.01/25305-4773-229385 sayılı yazısı.

c) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ)

16.03.2017 tarih, 11255029-310.01-E.20170136768 sayılı yazısı .

d) İBBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı, Emlak Müdürlüğü'nün 25.01.2017

tarih ve 83502474-750/16188 sayılı yazısı.

e) İBBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Destek Hizmetleri

Müdürlüğü'nün 16.01.2017 tarih ve 42941031.310.01.02-126-9489 sayılı yazısı.

f) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 16.01.2017 tarih ve

62956595.310.06./116-9459 sayılı yazısı.

İlgi a) yazı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul İli Eyüp İlçesi sınırları içerisinde bulunan Vakıf taşınır kültür varlıklarının sergilenmesi, onarımı, ihyası ve içerisinde düzenlenecek organizasyonlarla vakıf medeniyetinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla; Eyüp İlçesi 65 ada 63 nolu parselin "Kültürel Tesis Alanı"na alınmasına ihtiyaç duyulması sonucu 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;

1.Plan onama sınırı, 19 pafta, 65 ada, 63 parselin tamamı, 65 ada 62 ve 15 nolu parsellerin bir kısmıdır.

2.Plan onama sınırı içerisindeki alan "Kültürel Tesis Alanı"dır. Kültürel tesis alanı'nda; müze, çok amaçlı salonlar, kütüphane, sergi alanları, depolama alanları, onarım atölyeleri ve bunlara hizmet edecek birimler yer alabilir.

3.1/500 ölçekli kentsel tasarım ve peyzaj projeleri yapılmadan uygulama yapılamaz.

4.Uygulama, İ.B.B.B'ce onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

5.5737 sayılı Vakıflar Kanunu gereği, mülkiyeti ve idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazları aynı amaçlı kullanmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce değerlendirilebilir.

6.Açıklanmayan hususlarda; meri plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Söz konusu yer: 20.10.2010 t.t.'li Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı'nda kalmakta olup, 20.06.1997 t.t.'li 1/500 ölçekli Eyüp Camii ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı U.İ Planında TAKS: 0,20 Yençok:6.50 m. İrtifalı, "Kültür Tesisi-Çocuk Tiyatrosu" alanında kalmaktadır.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde;"Eyüp İlçesi, Cezrikasım Mah., 65 ada, 63 parselin ile 62 parsel ve 15 parselin bir kısmının meri 1/5000 ölçekli planda Kültürel Tesis Alanında, meri 1/500 ölçekli planda Kültürel Tesis-Çocuk Tiyatrosu Alanında kaldığı belirtilerek söz konusu parselin 1/5000 ölçekli planı doğrultusunda Çocuk Tiyatrosu lejantının iptal edilerek Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi,

-Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

-Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden, teklif alanın cephe aldığı Hz.Halit Bulvarından min. 5.00m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

-"Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır." plan notu eklenmesi,

-Teklif alanın kuzeyinde etüd projesi tamamlanan "Eyüp-Bayrampaşa Tramvay Hattı" projesi bulunduğundan uygulama aşamasında Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınması

hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır."denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde;21 maddeden oluşan teknik görüş yer almaktadır.

İlgi d) Emlak Müdürlüğü yazısında "İlgi yazı eki plan değişikliği teklifi incelenmiş, teklifin İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 65 ada 62 ve 15 parselin de bir kısmını kapsadığı görülmüş olup, "Eyüp İlçesi 65 Ada 63 Parselin tamamı 66 Ada 63 ve 15 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" tarafımızca uygun değerlendirilmiştir." denilmektedir.

İlgi e) Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında "... meri planda Mezarlık Alanı'nda kalan alanın korunması şartı ile uygun görülmüştür." denilmektedir.

İlgi f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında"...Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz onüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp İlçesi, Cezrikasım Mah., 65 ada, 63 parselin ile 62 parsel ve 15 parselin bir kısmının 1/5000 ölçekli planı doğrultusunda Çocuk Tiyatrosu lejantının iptal edilerek Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi b), c), d), e) ve f) kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi 65 ada 63 parsele ilişkin teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, herhangi bir imar artışı olmadan, kamu kullanımı dışında kullanım getirilmediği için oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 292 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.