Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 111 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 111

RAPOR TARİHİ: 07.06.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.06.2017 tarih ve 11383 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 21/02/2017 tarihli ve 5931 sayılı yazı.

Eyüp ilçesi Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 65 ada 53 parsel sayılı taşınmaz (Kızıl Mescit) tapuda Arpacı Hayrettin Vakfı adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmaktadır.

TALEP/SONUÇ: Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi yazısında sözkonusu Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 65 ada 53 parsel sayılı taşınmazın krokisinde (B) harfi ile işaretli 10,00 m2 ve krokisinde (C) harfi ile işaretli 20,00 m2 toplam 30,00 m2 sahalı kısmının her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla vatandaşların abdest alma, tuvalet vb. ihtiyaçlarının karşılanması için Belediyemize tahsis edildiği belirtilerek ilgi yazı ekinde gönderilen sözkonusu tahsis işlemine ilişkin protokolün imzalanarak idarelerine iadesi talep edilmektedir. Sözkonusu protokolü imzalamak üzere 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın ve ekli evrakların Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Cezrikasım (Nişancı) Mahallesi 65 ada 53 parsel sayılı taşınmazın krokisinde (B) harfi ile işaretli 10,00 m2 ve krokisinde (C) harfi ile işaretli 20,00 m2 toplam 30,00 m2 sahalı kısmının her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla vatandaşların abdest alma, tuvalet vb. ihtiyaçlarının karşılanması için Belediyemize tahsis edildiği belirtilerek ilgi yazı ekinde gönderilen sözkonusu tahsis işlemine ilişkin protokolün imzalanarak idarelerine iadesi talep edilmektedir. Sözkonusu protokolü imzalamak üzere 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 111 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.