Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Çevre ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

ÇEVRE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 07.06.2017

İLGİ:Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve a8661 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazısında; “İlçe sınırlarımız içerisinde cadde ve sokaklara gelişi güzel asımı yapılan afişlerin belirli bir düzende asılması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacı ile Afiş Platformu Kullanma Yönetmeliği hazırlanmış olup yapımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Afiş Platformu Kullanma Yönetmeliğinin; Üçüncü Kısım - Uygulamaya İlişkin Genel İlkelerin 7. maddesinin kaldırılmasına, 14.maddesindeki “Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak afiş asan kurum, kuruluş ve kişilere 1 yıl süre ile afiş asma izni verilemez ve afiş asmalarına müsaade edilmez.” ifadesinin “Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak afiş asan ticari işletmelere ve şahıslara 1 yıl süre ile afiş asma izni verilemez ve afiş asmalarına müsaade edilmez.” şeklinde değiştirilerek kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Çevre ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 01 sayılı raporunun Afiş Platformu Kullanma Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin son cümlesindeki “...2017 yılı için asma ve tahsis ücreti 500,00.-TL (Beşyüztürklirası)” ifadesi “...2017 yılı için asma ve tahsis ücreti 5,00.-TL (Beştürklirası)” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.