Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 27 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 27

RAPOR TARİHİ: 07.06.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih ve 10003 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında;

“Prestij Cadde yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 12.982.145,00.-TL (Onikimilyondokuzyüzseksenikibinyüzkırkbeştürklirası) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımızın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu olan Prestij Cadde yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 12.982.145,00.-TL (Onikimilyondokuzyüzseksenikibinyüzkırkbeştürklirası) kredi kullanılması ve bu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 27 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.