Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih ve 10008 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Demir Korkuluk yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 1.180.188,23.-TL (Birmilyonyüzseksenbinyüzseksensekiztürklirasıyirmiüçkuruş) kredi kullanılmasına Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımızın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih ve 10008 sayılı yazısının Müdürlüğüne iadesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.